Voorlopige voorziening van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 14 de Enero de 2004

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Enero de 2004
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

BELASTINGKAMER

Nr. 03/02555

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

UITSPRAAK

Uitspraak van de Voorzieningenrechter van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch als bedoeld in artikel 8:84, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op na te melden verzoek als bedoeld in artikel 8:81 van de Awb van X te Y (hierna: verzoeker).

 1. Ontstaan en loop van het geding

  Met dagtekening 14 november 2003 heeft de voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst (hierna: de Inspecteur) aan verzoeker een brief gezonden waarvan de zakelijke inhoud, voor zover te dezen van belang, luidt als volgt:

  "Betreft:

  Verplichte ziekenfondsverzekering zelfstandigen

  Negatieve verklaring 2004

  Geachte heer/mevrouw,

  Zelfstandigen zijn verplicht verzekerd via het ziekenfonds als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. De Belastingdienst beoordeelt of u in het jaar 2004 als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering.

  Verklaring

  Uit de gegevens van de Belastingdienst per 1 oktober 2003 is gebleken dat u als zelfstandige niet voldoet aan de voorwaarden voor de verplichte ziekenfondsverzekering in 2004.

  Deze verklaring is een voor bezwaar vatbare beschikking. Als u het niet eens bent met de beschikking, moet u binnen zes weken na de dagtekening ervan een bezwaarschrift sturen naar de Belastingdienst. (...)".

  Verzoeker heeft tegen de in deze brief vervatte verklaring bij brief van 10 november 2003 bezwaar gemaakt bij de Inspecteur.

  Tot op de dag van de behandeling van het onderhavige verzoek heeft de Inspecteur geen uitspraak op dit bezwaar gedaan.

  Verzoeker heeft bij schrijven van 11 november 2003, ingekomen op 12 november 2003, op de voet van het bepaalde in artikel 8:81 van de Awb verzocht met betrekking tot de in eerdergenoemde brief van 14 november 2003 vervatte verklaring een voorlopige voorziening te treffen, hierin bestaande dat

 2. de rechtsgevolgen van de na te melden navorderingsaanslagen in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 1999 en 2000 worden geschorst, zodat bij de beoordeling van de verzekeringsplicht 2004 van belanghebbende voor de Ziekenfondswet de belastbare inkomens in aanmerking worden genomen, zoals die zijn vastgesteld bij de desbetreffende primitieve aanslagen, en

 3. de rechtsgevolgen van de beschikking "Verplichte ziekenfondsverzekering zelfstandigen Negatieve verklaring 2004" van 14 november worden geschorst.

  Ter zake van dit verzoek heeft de Griffier van verzoeker een griffierecht geheven van € 31,=.

  De Inspecteur heeft met dagtekening 24 november 2003 een verweerschrift, met bijlagen, ingezonden.

  De mondelinge behandeling van het verzoek heeft met gesloten deuren plaatsgevonden ter zitting van 22 december 2003 te

  's-Hertogenbosch. Aldaar zijn toen verschenen en gehoord de gemachtigde van verzoeker...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT