Kort geding van Council of State (Netherlands), 21 de Abril de 2004

Datum uitspraak21 de Abril de 2004
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

200306497/1.

Datum uitspraak: 21 april 2004

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"Inzamelstation Nijmegen B.V.", gevestigd te Gendt,

appellante,

en

het college van gedeputeerde staten van Gelderland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 5 augustus 2003, kenmerk MW02.25857, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante voor de periode tot 1 september 2008 een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor het bewaren, bewerken en verwerken van - van buiten de inrichting afkomstige - (gevaarlijke) scheepsafvalstoffen op het perceel Polder 48 te Gendt, kadastraal bekend gemeente Gendt, sectie B, nummers 827, 994 en 1197. Dit besluit is op 21 augustus 2003 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit heeft appellante bij brief van 29 september 2003, bij de Raad van State ingekomen op 30 september 2003, beroep ingesteld.

Bij brief van 14 november 2003 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 11 december 2003. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 februari 2004, waar appellante, vertegenwoordigd door J.O. de Boois, gemachtigde, is verschenen.

Voorts is als partij gehoord de regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Oost, vertegenwoordigd door H. Colijn, gemachtigde.

2. Overwegingen

2.1. Voor de onderhavige inrichting is bij besluit van 28 juli 1997 voor de periode tot 1 juni 2002 een revisievergunning verleend als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor het bewaren en/of be-/verwerken van gevaarlijke scheepsafvalstoffen.

2.2. Artikel 8.10, eerste lid, van de Wet milieubeheer bepaalt dat de vergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu kan worden geweigerd. Ingevolge artikel 8.11, tweede lid, kan een vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder beperkingen worden verleend. Ingevolge het derde lid van dit artikel worden aan een vergunning de voorschriften verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Voorzover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT