Herziening van Rechtbank Alkmaar, 2 de Junio de 2004

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 2 de Junio de 2004
Uitgevende instantie:Rechtbank Alkmaar

UITSPRAAK 2 juni 2004

BvP

VONNIS VAN DE RECHTBANK TE ALKMAAR

sector civiel recht; meervoudige kamer

in de zaak met zaak- en rolnummer 67167 / HA ZA 03-571 van:

[EISER],

wonende te Abbekerk, gemeente Noorder-Koggenland,

EISER bij dagvaarding van 26 mei 2003,

procureur: mr. R.G.J. Laan,

advocaat: mr. G. de Hoogd te Purmerend,

t e g e n :

De LANDINRICHTINGSCOMMISSIE voor de ruilverkaveling "DE GOUW",

zetelende en kantoorhoudende te Haarlem,

GEDAAGDE,

procureur: mr. C.H. Boll,

advocaat: mr. C.M.J. Ribbers te 's-Gravenhage.

Partijen zullen verder worden genoemd [EISER] en de commissie.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende processtukken en/of proceshandelingen:

- dagvaarding, met n productie;

- conclusie van antwoord, met vijf producties;

- conclusie van repliek, met vier producties;

- conclusie van dupliek, met drie producties;

- akte houdende overlegging van producties van de zijde van [EISER], met vijf producties.

Vervolgens heeft [EISER] pleidooi gevraagd. Het pleidooi heeft plaatsgevonden op 14 april 2004. [EISER] en de commissie hebben daarbij hun zaak aan de hand van pleitnotities, welke aan het proces-verbaal zijn gehecht, doen bepleiten. Na pleidooi hebben partijen vonnis gevraagd.

De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

De feiten

  1. Als enerzijds gesteld, anderzijds erkend, althans niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de overgelegde stukken, staat tussen partijen het volgende vast.

    1. Bij vonnis van 17 januari 2002, in de zaak met zaak-/rolnummer 56388 / HA ZA 01-920 heeft de rechtbank te Alkmaar het bezwaar van [EISER] tegen het plan van toedeling in de ruilverkaveling "De Gouw" ongegrond verklaard.

    2. Bij beslissing van 28 april 2000 heeft de CLC ingestemd met het plan van toedeling. Bij deze beslissing is niet gemeld dat de beslissing in mandaat is gegeven.

    Het geschil

  2. [EISER] vordert, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, algehele herroeping van de uitspraak van de rechtbank Alkmaar, meervoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken, d.d. 17 januari 2002 onder zaak-/ rolnummer 56388 / HA ZA 01-920 in die zin, dat de bezwaren van [EISER] alsnog gegrond worden verklaard. Daarnaast vordert [EISER] veroordeling van de commissie in de kosten van het geding.

  3. [EISER] stelt zich op het standpunt dat rechtsgeldige richtlijnen bij het plan van toedeling ontbreken alsmede dat een rechtsgeldige goedkeuring voor het plan van toedeling...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT