Verstek van Rechtbank Breda, Sector kanton, 26 de Mayo de 2004

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak26 de Mayo de 2004
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK BREDA

Sector Kanton - locatie Bergen op Zoom

VERSTEKVONNIS

in de zaak van:

de stichting

STICHTING CENTRALE ZORGVERZEKERAARS GROEP, gevestigd te Tilburg,

eiseres,

gemachtigde: gerechtsdeurwaarders L.C.J. Netten, L.W.J. Danen en J.H. Vekemans te Tilburg,

tegen:

[gedaagde], wonende [adres]

gedaagde, niet verschenen.

Gezien de dagvaarding van 29 april 2004, waarvan de inhoud hier als ingelast wordt beschouwd.

BEOORDELING:

Uit de dagvaarding blijkt dat gedaagde [gedaagde], geboren [geboortedatum] minderjarig is.

Een minderjarige is, zonder toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger, niet bekwaam rechtshandelingen te verrichten, voor zover de wet niet anders bepaalt. Hieruit volgt dat niet de minderjarige zelf, maar zijn wettelijk vertegenwoordiger in die hoedanigheid dient te worden gedagvaard. Nu eiseres een handelsonbekwaam persoon...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT