Voorlopige voorziening van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 6 de Julio de 2004

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 6 de Julio de 2004
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

Uitspraak: 6 juli 2004

Rolnummer: 03/1463

HET GERECHTSHOF 'S-GRAVENHAGE, vierde civiele kamer, heeft het volgende arrest op in de zaak van:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid HCC,

gevestigd te Utrecht,

eiseres in de hoofdzaak,

eiseres in het incident ex artikel 223 Rv,

hierna te noemen: HCC,

procureur: mr. J.P. van Ginkel,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELL COMPUTER B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

hierna te noemen: Dell,

procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

Het geding

In de hoofdzaak

Bij exploot van 9 oktober 2003 heeft HCC Dell op de voet van de artikelen 6:240 en 6:241 BW voor dit hof gedagvaard en vervolgens bij conclusie van eis - kort gezegd - in de hoofdzaak gevorderd, bij uitspraak uitvoerbaar bij voorraad:

 1. voor recht te verklaren dat de in de dagvaarding aangehaalde bedingen (artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 en 21) in de door Dell gehanteerde Algemene (verkoop) Voorwaarden als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt.

 2. Dell te verbieden binnen 2 dagen na betekening van het arrest van deze bedingen gebruik te maken;

 3. Dell te veroordelen binnen de onder b. genoemde termijn het arrest in de bekende landelijke dagbladen te publiceren;

  een en ander onder verbeurte van dwangsommen per dag dat Dell nalaat aan het onder b. en c. gevorderde te voldoen, alsmede met veroordeling van Dell in de kosten.

  Dell heeft de vordering bij conclusie van antwoord betwist.

  Partijen hebben vervolgens beide nog een akte genomen. De zaak zal worden bepleit voor dit hof ter zitting van 14 september 2004.

  In het incident

  Bij incidentele memorie van 1 april 2004 heeft Dell bij vordering voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv gevorderd - kort gezegd - dat het hof voor de duur van de aanhangige bodemprocedure, bij uitspraak uitvoerbaar bij voorraad:

 4. voor recht zal verklaren dat de bepaling in artikel 4 van de door Dell gehanteerde algemene voorwaarden waarin de consument wordt verplicht om 100% bij vooruitbetaling te voldoen onredelijk bezwarend is;

 5. Dell zal verbieden de gewraakte bepaling in bedoeld artikel 4 te gebruiken;

 6. Dell tot publicatie in de bekende landelijke dagbladen zal veroordelen;

  een en ander onder verbeurte van dwangsommen per dag dat Dell nalaat vanaf 2 dagen na betekening van het arrest aan het onder b. en c. gevorderde te voldoen, alsmede met veroordeling van Dell in de kosten.

  Dell heeft de vordering bij memorie van antwoord ten aanzien van de incidenteel gevorderde voorlopige voorziening bestreden.

  Partijen hebben op 22 juni 2004 hun zaak in het incident aan de hand van pleitnotities doen bepleiten, HCC door mr H.E.P. van Geelkerken, advocaat te Venlo, en Dell door mr P.N. van Regteren Altena, advocaat te Amsterdam.

  Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd en arrest in het incident gevraagd.

  De vaststaande feiten

  Tussen partijen staat het volgende vast:

  1. HCC is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Blijkens artikel 2 van de Akte van Statutenwijziging van 18 juli 2003 heeft de vereniging het volgende ten doel:

  2. De vereniging heeft ten doel haar leden een maximale ondersteuning te bieden bij het verwerven van computer hardware en software en documentatie en bij het programmeren...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT