Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), Voorzitter, 2 de Julio de 2004

Datum uitspraak 2 de Julio de 2004
Uitgevende instantie:Voorzitter

200404160/2.

Datum uitspraak: 2 juli 2004

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoekster], gevestigd te [plaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Gelderland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 26 augustus 2003 heeft de gemeenteraad van Hummelo en Keppel het bestemmingsplan "Achter-Drempt" vastgesteld.

Bij besluit van 23 maart 2004, no. RE2003.84905, heeft verweerder beslist over de goedkeuring van dit plan.

Tegen dit besluit heeft verzoekster bij brief van 18 mei 2004, bij de Raad van State ingekomen op 19 mei 2004, beroep ingesteld.

Bij brief van 18 mei 2004, bij de Raad van State ingekomen op 19 mei 2004, heeft verzoekster de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 25 juni 2004, waar verzoekster, vertegenwoordigd door mr. H. Grootjans, advocaat te Doetinchem, en verweerder, vertegenwoordigd door drs. E. Waterval, ambtenaar van de provincie, zijn verschenen.

Voorts zijn de gemeenteraad, vertegenwoordigd door P.F.J. Roes, ambtenaar van de gemeente, en Ars Longa, vertegenwoordigd door P.F.H.M. van Doren, gemachtigde, daar gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het bestemmingsplan omvat de bebouwde kom van de kern Achter-Drempt en geeft daarvoor een actuele planologische regeling.

Bij het bestreden besluit heeft verweerder het plan goedgekeurd.

2.3. Verzoekster stelt dat verweerder ten onrechte goedkeuring heeft verleend aan het plan, voorzover dit de aanleg van een parkeerplaats ten behoeve van het bedrijf [partij] en een groenvoorziening daaromheen mogelijk maakt. Zij voert daartoe aan dat de aanleg van de parkeerplaats en de groenvoorziening zullen leiden tot een aantasting van landschappelijke waarden, hetgeen in strijd is met provinciaal en gemeentelijk beleid. Voorts betwist zij de noodzaak voor de aanleg van de parkeerplaats. Zij verzoekt om...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT