Voorlopige voorziening+bodemzaak van Court of Appeal of Arnhem (Netherlands), Voorzieningenrechter, 22 de Julio de 2004

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak22 de Julio de 2004
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

Gerechtshof Arnhem

voorzieningenrechter belastingkamer

nummer 04/00842 (inkomstenbelasting)

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

ingevolge artikel 8:84 van de

Algemene wet bestuursrecht

belanghebbende : [X]

te : [Z]

ambtenaar : de inspecteur van de Belastingdienst/[P]

aangevallen besluit : beschikking verlies uit aanmerkelijk belang d.d. 24 juni 2003

mondelinge behandeling : op 8 juli 2004 te Arnhem

waarbij verschenen : [belanghebbendes gemachtigde, alsmede de Inspecteur]

gronden:

 1. Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting /premie volksverzekeringen over het jaar 2000 een verlies uit aanmerkelijk belang geclaimd tot een bedrag van f 1.249.999 (€ 559.493). Met dagtekening 19 december 2001 is een voorlopige teruggaaf voor het jaar 2000 vastgesteld. In die voorlopige aanslag is een deel van dit verlies verrekend, namelijk f 22.503 (€ 10.211).

 2. Op de achterzijde van de voorlopige aanslag is onder meer vermeld:

  Let op!

  Uit de controle door de Belastingdienst kan blijken, dat de voorlopige teruggaaf niet juist is.

  Dat kan betekenen dat u de voorlopige teruggaaf weer geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen

  Beschikking verrekening verlies uit aanmerkelijk belang

  Bij de vaststelling van de verschuldigde belasting is rekening gehouden met f 22.503 wegens verliezen uit aanmerkelijk belang

  Het op 31 december 2000 ter zake van een verlies uit aanmerkelijk belang nog te verrekenen bedrag is vastgesteld op f 1.227.496.

  De grootte van het verrekende en het nog te verrekenen bedrag is op grond van art. 60 van de Wet op de inkomstenbelasting vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking. Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij de inspecteur

 3. In een beschikking van 24 juni 2003 is het verlies uit aanmerkelijk belang nader vastgesteld op nihil, evenals het op 31 december 2000 uit hoofde van een verlies uit aanmerkelijk belang te verrekenen belastingbedrag.

 4. Tegen deze beschikking heeft belanghebbende op 30 juli 2003 bezwaar gemaakt. Op het bezwaar is beslist bij uitspraak van 3 december 2003. Belanghebbende heeft beroep ingesteld tegen die uitspraak op 30 december 2003.

 5. Belanghebbende heeft een verzoek om een voorlopige voorziening gedaan bij brief van 18 mei 2004. Ter zitting heeft belanghebbende opgemerkt dat hij een spoedeisend belang heeft bij deze procedure nu de bank overweegt lopende kredieten op te zeggen en voor de bestaande schulden zekerheid zal zoeken op onroerend goed. De bank wacht deze procedure...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT