Verstek van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Voorzieningenrechter, 3 de Agosto de 2004

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 3 de Agosto de 2004
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

VONNIS IN KORT GEDING

Zaaknummer : 113355 / KG ZA 04-469

Datum uitspraak: 3 augustus 2004

Vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch in de zaak van:

[ naam eiseres],

wonende te [ woonplaats eiseres]

eiseres bij exploot van dagvaarding van 12 juli 2004,

procureur mr. C.F.M.L. van Beukering-Michielsen,

tegen:

[ naam gedaagde],

wonende te [ woonplaats gedaagde],

gedaagde bij gemeld exploot,

advocaat mr. M.P.H.A. Senders.

Partijen zullen hierna worden aangeduid respectievelijk als "de vrouw" en "de man".

De procedure

De vrouw heeft in kort geding gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven.

Ter zitting van 22 juli 2004 zijn partijen, zoals vooraf was aangekondigd, niet verschenen. Zij hebben bij faxbrief van 22 juli 2004 te kennen gegeven dat zij alsnog onderling overeenstemming hebben bereikt over het geschil en wel op de wijze als in die faxbrief aangegeven.

Partijen hebben beiden verzocht om het overeengekomene in een vonnis op te nemen met uitvoerbaarverklaring bij voorraad, waarbij zij, als dat verzoek wordt ingewilligd, aangegeven hebben dat zij dan geen behoefte meer hebben aan een mondelinge behandeling.

De feiten

Kort samengevat komen deze er op neer dat de man, zonder te wachten op de uitspraak in de aanhangige voorlopige voorzieningenprocedure, welke bij de rechtbank bekend staat onder 111782 / FA RK 04-2254, alle inboedelgoederen heeft laten verwijderen uit de woning van partijen.

Het geschil

De vrouw vordert in dit kort geding, kort weergegeven, terugplaatsing door de man van de inboedelgoederen in de woning van partijen, zulks op straffe van een dwangsom.

De beoordeling

Uit de correspondentie blijkt dat partijen het alsnog eens zijn geworden en overeengekomen zijn dat:

* de in bijlage 1 ("vermissingslijst spullen") genoemde inboedelgoederen (behoudens de doorgestreepte goederen) toebehoren aan de vrouw;

* de op bijlage 2, inhoudende een verklaring van de vrouw, vermelde inboedelgoederen toebehoren aan de man;

* de man zorgdraagt dat de op bijlage 1 genoemde goederen uiterlijk op 31 juli 2004 worden geretourneerd aan het adres [ X ] in de staat waarop zij zich laatstelijk in de woning bevonden;

* de man een dwangsom verbeurt ter grootte van ÈÈnduizend euro (? 1.000,00) per dag of dagdeel dat hij na 31 juli 2004 in gebreke blijft die goederen te retourneren;

* de inboedelgoederen door voornoemde regeling definitief zijn verdeeld, dat partijen ter zake...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT