Cassatie van Court of Appeal of Arnhem (Netherlands), 8 de Mayo de 2001

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 8 de Mayo de 2001
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Arnhem (Netherlands)

HR

Gerechtshof Arnhem

derde meervoudige belastingkamer

nummer 99/03122

U i t s p r a a k

op het beroep van de gemeente [X] (hierna te noe-men: belang-hebben-de) tegen de uit-spraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaar-schrift van be-lang-hebben-de tegen de aan haar over het tijdvak 1 januari 1990 tot en met 31 december 1993 opgeleg-de naheffingsaanslag in de loonbelasting/premie volksverzekeringen, na cassatie en verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij zijn arrest van 22 september 1999, nr. 34.731.

 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en de uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden

  1.1. De naheffingsaanslag, met nummer [1] en gedagtekend 15 mei 1995, bedraagt f 71.644,- aan enkelvoudige belasting zonder verhoging, waarbij f 13.629,- heffingsrente is berekend.

  1.2. Op het bezwaarschrift van belang-hebben-de heeft de Inspecteur bij uitspraak van 9 oktober 1995 de naheffingsaanslag gehandhaafd.

  1.3. Bij ambtshalve gegeven beschikking van 4 juni 1996 heeft de Inspecteur de naheffingsaanslag verminderd met een bedrag van f 5.987,-.

  1.4. In zijn uitspraak van 14 augustus 1998 heeft het Gerechtshof Leeuwarden de uitspraak van de Inspecteur vernietigd en de naheffingsaanslag verminderd tot een ten bedrage van f 50.249,- aan enkelvoudige belasting.

  1.5. In genoemd arrest heeft de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden vernietigd, behoudens de beslissingen omtrent de proceskosten en het griffierecht, en de zaak ter verdere behandeling en beslissing verwezen naar dit Hof.

 2. Geding voor het Hof

  2.1. Na het arrest van de Hoge Raad hebben belanghebbende en de Inspecteur ieder een conclusie ingediend.

  2.2. Bij de mondelinge behandeling op 27 maart 2001 te Arnhem zijn verschenen belanghebbendes gemachtigde, tot bijstand vergezeld van [A en B] alsmede de Inspecteur.

 3. Het arrest van de Hoge Raad

  3.1. In zijn overwegingen 3.1. tot en met 3.4. van het arrest heeft de Hoge Raad het beroep van belanghebbende tegen het oordeel van het Gerechtshof Leeuwarden inzake de belastbaarheid van de door belanghebbende in de jaren 1991, 1992 en 1993 aan de medewerkers van de gemeente gedane uitkeringen verworpen. Voorts heeft de Hoge Raad de door dat Hof uitgesproken veroordeling van de Inspecteur in de proceskosten vernietigd.

  3.2. Op het beroep van belanghebbende inzake door de Inspecteur bij haar gewekt vertrouwen heeft de Hoge Raad in rechtsoverweging 3.5. geoordeeld:

  Het Hof heeft zijn oordeel dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat door de controlerend ambtenaar een rechtens te beschermen vertrouwen is gewekt, gegrond op de overweging dat het overleggen van een gespreksnotitie waarvan de juistheid door die controlerend ambtenaar wordt betwist, daartoe onvoldoende is. In de conclusie van repliek en de ter zitting overgelegde pleitnota heeft belanghebbende echter aangeboden en verzocht omtrent de juistheid van de weergave van het desbetreffende gesprek de ambtenaren van de gemeente die bij dat gesprek aanwezig waren als getuigen te horen en uit de uitspraak blijkt niet dat belanghebbende dit bewijsaanbod heeft teruggenomen. Het Hof had niet zonder meer aan dit bewijsaanbod voorbij mogen gaan. Middel III en middel IV zijn derhalve gegrond. De uitspraak van het Hof kan niet in stand blijven en verwijzing moet tolgen.

 4. De vaststaande feiten

  Het Hof stelt op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting als tussen partijen niet in geschil dan wel door een der partijen gesteld en door de weder-partij niet weersproken - voorzover thans nog van belang - de volgende feiten vast.

  4.1. Op 18 januari 1995 en daarop volgende dagen heeft de ambtenaar [C] namens de Inspecteur een boekenonderzoek loonbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 1990 tot en met 1993 uitgevoerd.

  4.2. Bij dat onderzoek is geconstateerd dat het College van Burgemeester en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT