Cassatie van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), 18 de Mayo de 2001

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Mayo de 2001
Uitgevende instantie:Gerechtshof Amsterdam (Nederland)

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Vierde Meervoudige Belastingkamer

UITSPRAAK

op het beroep van X v.o.f. te Z, belanghebbende,

tegen

een uitspraak van het hoofd van het bureau belastingen van de gemeente Beverwijk, verweerder.

1 Loop van het geding

Van belanghebbende is ter griffie een beroepschrift ontvangen op 21 december 1999, ingediend door A als gemachtigde.

Het beroep is gericht tegen de uitspraak van verweerder, gedagtekend 9 december 1999, betreffende de aan belanghebbende opgelegde aanslag parkeerbelasting ter zake van het verlenen van een bedrijfsvergunning voor het voertuig met het kenteken VV-VV-00 voor de periode 1 januari t/m 31 december 1999 ad ¶ 500.

Na bezwaar tegen de aanslag is deze bij de bestreden uitspraak gehandhaafd.

Het beroep strekt tot vernietiging van de uitspraak van verweerder en tot vernietiging van de aanslag dan wel tot vermindering van de aanslag tot nihil of tot ¶ 100.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend en concludeert tot bevestiging van de bestreden uitspraak.

Op 31 juli 2000 is een als conclusie van repliek aangemerkt stuk van de gemachtigde ontvangen. Verweerder heeft op 18 augustus 2000 een conclusie van dupliek ingediend.

Het beroep is behandeld ter zitting van de Eerste Enkelvoudige Belastingkamer van 7 februari 2001. Beide partijen hebben een pleitnota in het geding gebracht. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt waarvan op 16 februari 2001 een afschrift aan partijen is gezonden.

Na verwijzing heeft de Vierde Meervoudige Belastingkamer de zaak behandeld ter zitting van 4 mei 2001, waar beide partijen een pleitnota in het geding hebben gebracht. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat aan deze uitspraak is gehecht.

 1. De Verordening

  2.1. De Raad van de gemeente Beverwijk heeft op 16 december 1998 de Verordening Parkeerbelastingen 1999 (hierna: de Verordening) vastgesteld met de daarbij behorende en daarvan deel uitmakende Tarieventabel Parkeerbelastingen 1999. Voorts is op 22 december 1998 door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beverwijk vastgesteld het Parkeerreglement 1999.

  Tot de gedingstukken behoort een afschrift van de bekendmaking van voormelde stukken in een plaatselijk dagblad met de mededeling dat belangstellenden een gratis exemplaar kunnen afhalen bij het Publieksbureau van de gemeente Beverwijk.

  2.2. De Verordening luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

  " (..)

  Artikel 2 Belastbaar feit

  Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

  3 een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

  4 een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

  (..)

  Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

  De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel[t]uitmakende tarieventabel.

  (..)

  Artikel 7 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

  De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

  (..)

  Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

  (..)

 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 1999.

 3. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Parkeerbelastingen 1999". "

  2.3. De bij de Verordening behorende en daarvan deel uitmakende Tarieventabel luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

  (..)

  Artikel 3

  3. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in de Verordening Parkeerbelastingen 1999, artikel 2, onderdeel b, bedraagt:

  3.1 voor een vergunning, geldend voor ÈÈn van de sectoren van de Binnenstad, met uitzondering van sector V, zoals bedoeld in het Parkeerreglement 1999, aan een kentekenhouder, die feitelijk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT