Cassatie van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), 18 de Mayo de 2001

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Mayo de 2001
Uitgevende instantie:Gerechtshof Amsterdam (Nederland)

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Vierde Meervoudige Belastingkamer

UITSPRAAK

op het beroep van X te Z, gemeente Leusden, belanghebbende, tegen een uitspraak van het hoofd van de afdeling FinanciÎn, Planning en Control van de gemeente Leusden, verweerder.

 1. Loop van het geding

  Van belanghebbende is ter griffie een beroepschrift ontvangen op 2 februari 2000. Het beroep is gericht tegen de uitspraak van verweerder, gedagtekend en verzonden op 23 december 1999, betreffende de aan belanghebbende opgelegde en op ÈÈn biljet verenigde aanslagen in de baatbelasting riolering a-straat I van de gemeente Leusden.

  De aanslagen werden opgelegd ter zake van het genot krachtens eigendom van de onroerende zaken a-straat 8a en a-straat 9 te Z.

  Na bezwaar tegen de aanslagen zijn deze bij de bestreden uitspraak gehandhaafd.

  Het beroep strekt tot vernietiging van de uitspraak van verweerder en tot vernietiging van de aanslagen.

  Verweerder heeft een verweerschrift ingediend en concludeert tot bevestiging van de bestreden uitspraak.

  Belanghebbende heeft bij brief van 16 april 2001 nadere stukken bij het Hof ingediend. Bij brief van 18 april 2001 heeft de griffier kopieÎn hiervan aan verweerder gezonden.

  Ter zitting van 27 april 2001 zijn verschenen belanghebbende en zijn zoon A als zijn gemachtigde, tot hun bijstand vergezeld van B, en, namens verweerder, mr. C, tot zijn bijstand vergezeld van D. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt.

 2. Het bekostigingsbesluit en de verordening

  2.1. Op 1 juni 1995 is door de raad van de gemeente Leusden genomen het "bekostigingsbesluit riolering buitengebied gemeente Leusden" (hierna: het Bekostigingsbesluit). Voor zover hier van belang luidt het Bekostigingsbesluit en het intitulÈ ervan als volgt:

  "De raad van de gemeente Leusden;

  overwegende:

  dat door of met medewerking van het gemeentebestuur riolering wordt aangelegd in het buitengebied van de gemeente;

  dat een deel van de kosten verbonden aan de aanleg van riolering dient te worden omgeslagen over de onroerende zaken die daardoor zijn gebaat;

  dat het verhaal van de kosten bij voorkeur zal plaatsvinden via het sluiten van een exploitatieovereenkomst krachtens de "Exploitatie-verordening gemeente Leusden 1994";

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 1995;

  gelet op artikel 222 van de Gemeentewet, alsmede gelet op artikel 3 van de "Exploitatie-verordening gemeente Leusden 1994",

  besluit :

 3. dat het verhaal van de kosten van de aanleg van voorzieningen van openbaar nut in casu de riolering, zal plaats vinden op basis van een exploitatie-overeenkomst (...) dan wel, ingeval een exploitatie-overeenkomst niet gesloten kan worden, via de heffing van een baatbelasting krachtens artikel 222 Gemeentewet;

 4. dat de ten laste van de gemeente blijvende kosten van de door of met medewerking van de gemeente tot stand te brengen riolering in het buitengebied

  - voor een bedrag van ƒ 3.050,-- per aansluiting wordt omgeslagen over de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de door deze voorziening gebate onroerende zaken met een woonbestemming;

  - voor een bedrag van ƒ 4.550,-- per aansluiting wordt omgeslagen over de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de door deze voorziening gebate onroerende zaken met een bedrijfsbestemming of overige bestemming.

  De in de vorige volzin genoemde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 1995. De vermelde bedragen worden jaarlijks aangepast met het prijsindexcijfer "aanleg riolering buiten de bebouwde kom" van het CBS;

 5. (...)

 6. dat de gebieden waarbinnen de onroerende zaken zijn gebaat, zijn aangegeven op de bij dit bekostigingsbesluit behorende gewaarmerkte kaarten 1 en 2; de desbetreffende gebieden zijn op beide kaarten donkergrijs gekleurd;

 7. dat bij de berekening van de exploitatiebijdrage of de baatbelasting wordt uitgegaan van de gewaarmerkte begroting van kosten en opbrengsten die bij dit bekostigingsbesluit is toegevoegd;

 8. dat de begroting van kosten en opbrengsten tevens de wijze bevat waarop deze kosten en opbrengsten zullen worden toegerekend aan de onroerende zaken in het gebate gebied;

 9. dat dit besluit, aan te halen als "bekostigingsbesluit riolering buitengebied gemeente Leusden", op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt zal worden.".

  2.2. De in artikel 5 van het Bekostigingsbesluit vermelde begroting van kosten en opbrengsten luidt -voor zover hier van belang- als volgt:

  "Totale investering (...) ƒ 14.983.000,--

  Kostenverdeelplan:

 10. Subsidie provincie ƒ 6.369.400,--

 11. Bijdrage overige derden:

  1. huishoudens

   407 aansl. x ƒ 3.050,-- ƒ 1.241.350,--

  2. bedrijven en instellingen

   175 aansl. x ƒ 4.550,-- ƒ 796.250,--

   Totaal bijdrage eigenaren, 582 aansluitingen ƒ 2.037.600,--

 12. Bijdrage gemeente uit egalisatievoorziening

  riolering buitengebied

  investerings- en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT