Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), 22 de Mayo de 2001

Datum uitspraak22 de Mayo de 2001
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

Raad

van State

200001031/1.

Datum uitspraak: 22 mei 2001.

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

A, wonend te B(Andorra),

appellant,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Almelo van 13 januari 2000 in het geding tussen:

appellant

en

burgemeester en wethouders van Almelo.

1 . Procesverloop

Bij besluit van 24 maart 1998 hebben burgemeester en wethouders van Almelo (hierna: burgemeester en wethouders) appellant onder aanzegging van bestuursdwang aangeschreven om de zolderverdieping en het overgrote deel van het buitenmetselwerk van de eerste verdieping van het pand [...]straat 6 te Z te slopen.

Bij besluit van 30 juli 1999 hebben burgemeester en wethouders het daartegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit besluit en het advies van de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften en klachten van 14 juli 1999, waarnaar in het besluit wordt verwezen, zijn aangehecht.

Bij uitspraak van 13 januari 2000, verzonden op die dag, heeft de arrondissementsrechtbank te Almelo (hierna: de rechtbank) het daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 23 februari 2000, bij de Raad van State ingekomen op 24 februari 2000, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 18 mei 2000. Deze brieven zijn aangehecht.

Bij brief van 21 juni 2000 hebben burgemeester en wethouders een memorie van antwoord ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 8 maart 2001, waar burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door A.J. Reekers, ambtenaar der gemeente, zijn verschenen. Appellant is niet verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het hoger beroep richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat burgemeester en wethouders appellant terecht in zijn bezwaren niet-ontvankelijk hebben verklaard. Volgens appellant is het besluit van 24 maart 1998 niet op de juiste wijze bekend gemaakt. Hij heeft daartoe aangevoerd dat dit besluit is verzonden naar het adres [...] 31 te X, terwijl burgemeester en wethouders ervan op de hoogte waren, althans behoorden te zijn, dat hij in Andorra woont. Volgens appellant heeft hij pas op 4 februari 1999 kennis genomen van het besluit van 24. maart 1998 en heeft hij tegen dit besluit zo spoedig mogelijk bezwaar gemaakt.

2.1.1. Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift zes weken...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT