Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), 31 de Mayo de 2001

Datum uitspraak31 de Mayo de 2001
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

Raad

van State

200004823/1.

Datum uitspraak: 31 mei 2001

afdeling

bestuursrechtspraak

Uitspraak op het hoger beroep van:

A, wonend te B,

appellant,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Almelo van 29 augustus 2000 in het geding tussen:

appellant

en

burgemeester en wethouders van Almelo.

 1. Procesverloop

  Bij besluit van 28 juni 1999 hebben burgemeester en wethouders van Almelo (hierna: burgemeester en wethouders) een binnenplanse vrijstelling verleend aan de Stichting Coffeeshop de Tuin (hierna: De Tuin) voor het verstrekken van niet-alcoholhoudende dranken op het perceel Boddenstraat 2a te Almelo.

  Bij besluit van 2 februari 2000 hebben burgemeester en wethouders het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Dit besluit en het advies van de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften en klachten van 10 november 1999, waarnaar in het besluit wordt verwezen, zijn aangehecht.

  Bij uitspraak van 29 augustus 2000, verzonden op die dag, heeft de arrondissementsrechtbank te Almelo (hierna: de rechtbank) het daartegen door appellant ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

  Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 10 oktober 2000, bij de Raad van State ingekomen op 11 oktober 2000, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

  Bij brief van 6 maart 2001 is door De Tuin een memorie ingediend.

  Na afloop van het vooronderzoek zijn nadere stukken ontvangen van De Tuin. Deze zijn aan de andere partijen toegezonden.

  De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

  De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 22 mei 2001, waar burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door W.G. Bekke, ambtenaar der gemeente, zijn verschenen.

 2. Overwegingen

  2.1. Ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Binnenstad Westeres" is het perceel Boddenstraat 2a gesitueerd op gronden met de bestemming "Gemengde bebouwing".

  Ingevolge artikel 2.1. van de planvoorschriften geldt voor deze gronden hetgeen is opgenomen in bijlage I van de planvoorschriften. In deze bijlage is bepaald dat de gronden zijn bestemd voor:

 3. showrooms, kantoren en beroeps- en praktijkruimten voor beoefenaars van vrije beroepen;

 4. half open of gesloten bebouwing met eengezinshuizen of meergezinshuizen;

 5. winkels, mits deze geen grotere verkoopvloeroppervlakte hebben dan 300 m2; (...);

 6. horecabedrijven, met dien verstande dat cafbedrijven en cafeteriabedrijven alleen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT