Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), 1 de Junio de 2001

Datum uitspraak 1 de Junio de 2001
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

Raad

van State

200001480/1.

Datum uitspraak: 1 juni 2001

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Radio Delta B.V.", gevestigd te Amsterdam,

appellante,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Zutphen van 15 februari 2000 in het geding tussen:

appellante

en

burgemeester en wethouders van Apeldoorn.

 1. Procesverloop

  Bij besluit van 27 mei 1997 hebben burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: burgemeester en wethouders) een aanvraag van appellante om bouwvergunning voor het oprichten van vier vakwerkantennemasten met bijbehorende antennekoppelhuisjes, alsmede het aanbrengen van een lange golfzender in zendergebouw A, op het perceel Radioweg 1 te Kootwijk afgewezen. Bij besluit van 14 juli 1997 hebben zij de vergunning voor een aangepast bouwplan geweigerd. Tegen beide besluiten heeft appellante bezwaar gemaakt. Bij brief van 29 januari 1998 heeft zij de gemeente Apeldoorn en burgemeester en wethouders voorts aansprakelijk gesteld voor alle schade die zij als gevolg van onrechtmatig handelen van burgemeester en wethouders heeft geleden en nog zal lijden. Bij brief van 8 januari 1999 heeft appellante burgemeester en wethouders verzocht om bij de met inachtneming van de uitspraak van de Afdeling van 24 december 1998 in zaak no. H01.098.0522 alsnog te nemen beslissing op bezwaar tevens een beslissing te nemen omtrent de door haar geleden en te lijden schade.

  Bij besluit van 2 maart 1999 hebben burgemeester en wethouders de bezwaren van appellante tegen de weigering bouwvergunning te verlenen gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaard en voor het overige ongegrond en het verzoek om schadevergoeding afgewezen.

  Bij besluit van 6 oktober 1999 hebben burgemeester en wethouders het daartegen door appellante gemaakte bezwaar gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaard en voor het overige ongegrond. Dit besluit en het advies van de commissie, waarnaar in het besluit wordt verwezen, zijn aangehecht.

  Bij uitspraak van 15 februari 2000, verzonden op dezelfde dag, heeft de arrondissementsrechtbank te Zutphen (hierna: de rechtbank) het daartegen door appellante ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

  [redactie: ELROnummer url('AB5110',http://www.rechtspraak.nl/uitspraak/show_detail.asp?ui_id=18668)

  Tegen deze uitspraak heeft appellante bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 23 maart 2000, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT