Cassatie van Court of Appeal of Arnhem (Netherlands), 5 de Junio de 2001

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Junio de 2001
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Arnhem (Netherlands)

HR

Gerechtshof Arnhem

derde meervoudige belastingkamer

nummer 98/04034

U i t s p r a a k

op het beroep van [X] te [Z] tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de hem voor het jaar 1996 opgelegde navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, aanslagnummer [H67].

 1. Navorderingsaanslag en bezwaar

  1.1. De navorderingsaanslag, gedagtekend 11 augustus 1998, is berekend naar een belastbaar inkomen van f 110.791,-, met na kwijtschelding een boete van 50 percent van de nagevorderde enkelvoudige belasting ad f 23.401,-. Aan heffingsrente is f 817,- berekend.

  Het in de navorderingsaanslag berekende belastbare inkomen is als volgt berekend:

  Belastbare inkomen aanslag f 64.791,-

  Uitdeling - 46.000,-

  Belastbare inkomen navorderingsaanslag f 110.791,-.

  1.2. Op het bezwaarschrift van belanghebbende heeft de Inspecteur bij uitspraak van 6 oktober 1998 de navorderingsaanslag gehandhaafd.

 2. Geding voor het Hof

  2.1. Het beroepschrift is ter griffie ontvangen op 16 november 1998 en aangevuld op 15 februari 1999, waarbij bijlagen zijn overgelegd.

  2.2. Tot de stukken van het geding behoren het vertoogschrift en de daarin genoemde bijlagen.

  2.3. Bij de mondelinge behandeling op 31 oktober 2000 te Arnhem zijn gehoord [belanghebbende alsmede de Inspecteur].

  2.4. De notities van het pleidooi dat de gemachtigde van belanghebbende bij de mondelinge behandeling heeft gehouden, worden als hier herhaald en ingelast beschouwd.

  2.5. In genoemde zitting zijn behandeld de beroepen van belanghebbende inzake de hem opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 1994, 1995 en 1996, alsmede de beroepen van [X-a] B.V. (hierna: de BV) inzake de aan haar opgelegde navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting 1994, 1995, 1996 en de naheffingsaanslag omzetbelasting over het tijdvak 1 januari 1993 tot en met 31 december 1996. Een afschrift van de uitspraak op het beroep inzake de navorderingsaanslag vennootschapsbelasting over 1996, hofnummer 99/00059, is aan deze uitspraak gehecht.

 3. De vaststaande feiten

  Voor de feiten verwijst het Hof naar hetgeen is vermeld onder 'vaststaande feiten' in de aangehechte uitspraak.

 4. Het geschil, de standpunten en de conclusies van partijen

  4.1. Partijen houdt verdeeld of

  a. de Inspecteur terecht en tot het juiste bedrag de omzet van de BV heeft verhoogd,

  b. sprake is van een nieuw feit dat de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT