Herziening van Rechtbank Assen, 4 de Julio de 2001

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 4 de Julio de 2001
Uitgevende instantie:Rechtbank Assen

Vonnis d.d. 4 juli 2001.-

Zaaknummer 33217.-

DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ASSEN

Vonnis van de president in het kort geding van:

De rechtspersoonlijkheid bezittende

CULTURELE ACTIVITEITEN VERENIGING ORVELTE

gevestigd en kantoorhoudende te 9441 PH Orvelte, Melkwegje 2,

eiseres in conventie in kort geding bij dagvaarding van 14 juni 2001,

gedaagde in reconventie,

advocaat mr. J.S. Visser,

procureur mr. M.G. Doornbos,

en

De rechtspersoonlijkheid bezittende

HANDELSVERENIGING ORVELTE,

gevestigd en kantoorhoudende te 9441 PD Orvelte, Dorpsstraat 6,

gedaagde in conventie in kort geding bij gemelde dagvaarding,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. R.M.S. Carli,

procureur mr. J.S. van Burg.

OVERWEGINGEN

IN CONVENTIE EN RECONVENTIE

 1. De vordering en het procesverloop

  1.1. Eiseres in conventie, tevens gedaagde in reconventie, hierna te noemen de CAVO, heeft in conventie bij conclusie van eis gevorderd dat de president bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, de HVO als gedaagde zal veroordelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis in kort geding de vier borden (als nader genoemd in het lichaam der dagvaarding) te verwijderen en deze niet op dezelfde plaats of elders bij het dorp Orvelte opnieuw te plaatsen, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 500,00 per bord per dag, voor iedere dag dat gedaagde, nadat twee dagen na voormelde betekening zijn verstreken, in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen, en met veroordeling van gedaagde in de kosten van dit geding.

  1.2. Ter zitting van 20 juni 2001 heeft de CAVO van eis geconcludeerd overeenkomstig de dagvaarding.

  1.3. Gedaagde in conventie, tevens eiseres in reconventie, hierna te noemen de HVO, heeft de vorderingen in conventie bestreden bij monde van haar advocaat. Voorts heeft zij bij conclusie van eis in reconventie gevorderd dat de rechtbank (bedoeld zal zijn: de president) de CAVO zal veroordelen:

  - haar verkoop van de Ambachten en Expositiekaart op de huidige wijze en de huidige locaties, althans op enige locatie bij de toegangswegen tot het dorp Orvelte op redelijke termijn te staken en gestaakt te houden en met de HVO in overleg te treden met betrekking tot een meer aanvaardbare wijze die ten goede komt aan Orvelte;

  - haar beschuldigingen aan het adres van de HVO met betrekking tot vernielingen in Orvelte publiekelijk te weerspreken in twee plaatselijke dagbladen binnen drie dagen na betekening van dit vonnis, op straffe van een door de rechtbank (lees: president) op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT