Kort geding van Council of State (Netherlands), 2 de Febrero de 2006

Datum uitspraak 2 de Febrero de 2006
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

200600750/1.

Datum uitspraak: 2 februari 2006

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te [woonplaats], gemeente Margraten,

en

het Hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Margraten,

verweerder.

 1. Procesverloop

  Bij besluit van 26 januari 2006 heeft verweerder (hierna: het hoofdstembureau) - onder meer - de door de politieke groepering "PvdA-D66-Groen Links" ingediende kandidatenlijst voor de verkiezingen van de raad van de gemeente Margraten geldig verklaard.

  Tegen dit besluit heeft appellant bij brief, bij de Raad van State per fax ingekomen op 27 januari 2006, beroep ingesteld.

  Bij brief van 30 januari 2006 heeft het hoofdstembureau een verweerschrift ingediend.

  Bij brief van 30 januari 2006 heeft de Kiesraad een reactie ingediend.

  De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 31 januari 2006, waar appellant in persoon, en het hoofdstembureau, vertegenwoordigd door mr. drs. H.J.G. van Beers en mr. M.G.A.J.T. Verbeet, voorzitter respectievelijk lid, zijn verschenen. Voorts is daar gehoord de politieke groepering "PvdA-D66-Groen Links", vertegenwoordigd door [gemachtigde politieke groepering].

 2. Overwegingen

  2.1. Ingevolge artikel H 1, eerste lid, van de Kieswet, voor zover thans van belang, kunnen op de dag van de kandidaatstelling bij de voorzitter van het hoofdstembureau of bij het door deze aan te wijzen lid van dat bureau, op de secretarie van de gemeente waar dit bureau is gevestigd, van negen tot vijftien uur, kandidatenlijsten worden ingeleverd.

  Ingevolge artikel I 1, eerste lid, van de Kieswet houdt het hoofdstembureau op de dag van de kandidaatstelling, om zestien uur, een zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten.

  Ingevolge artikel I 4 van de Kieswet, voor zover thans van belang, beslist het hoofdstembureau op de derde dag na de kandidaatstelling in een openbare zitting die om zestien uur aanvangt, over de geldigheid van de lijsten.

  Ingevolge artikel I 5, aanhef en onder a, van de Kieswet is ongeldig de lijst die niet op de dag van de kandidaatstelling tussen negen en vijftien uur bij de voorzitter van het hoofdstembureau of het door deze aangewezen lid is ingeleverd.

  2.2. Vast staat dat de kandidatenlijst van de politieke groepering "PvdA-D66-Groen Links" op maandag 23 januari 2006 om 15.13 uur bij het hoofdstembureau is ingeleverd. Het hoofdstembureau heeft zich blijkens het proces-verbaal van de op die dag om zestien uur door hem...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT