Voorlopige voorziening van Court of Appeal of Arnhem (Netherlands), 20 de Abril de 2006

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Abril de 2006
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Arnhem (Netherlands)

Gerechtshof Arnhem

voorzieningenrechter belastingkamer

nummer 06/00132

Proces-verbaal mondelinge uitspraak ingevolge artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht

belanghebbende : X

te : Z

ambtenaar : de inspecteur van de Belastingdienst/P

aangevallen besluiten : navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1990 en navorderingsaanslag vermogensbelasting 1991

mondelinge behandeling : op 6 april 2006 te Arnhem

waarbij verschenen : belanghebbende en zijn gemachtigde, alsmede de Ontvanger en de Inspecteur

Gronden:

feiten

 1. Belanghebbende heeft onder rolnummer 04/01372 bij het Hof beroep ingesteld tegen de hem opgelegde aanslagen in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1990 en de aanslag vermogensbelasting 1991.

 2. De Ontvanger heeft het door belanghebbende in verband met het instellen van beroep gevraagde uitstel van betaling niet verleend, omdat belanghebbende de door de Ontvanger gevraagde zekerheid (bijv. een bankgarantie) niet heeft verschaft.

 3. Belanghebbende heeft het verschuldigde bedrag niet betaald. De Ontvanger heeft na de verzending van een aanmaning de invordering voortgezet en uiteindelijk op 7 februari 2006 aan belanghebbende een exploot van executoriaal beslag op roerende zaken betekend met de aanzegging dat de in beslag genomen zaken op 13 april 2006 om 11.00 uur zouden worden verkocht. De betrokken zaken zijn op 7 februari 2006 afgevoerd en door de Ontvanger in bewaring genomen "omdat de ervaring heeft geleerd dat wanneer de normale invorderingsprocedure wordt gevolgd, verhaalsobjecten van woonwagenbewoners nogal eens verdwijnen".

 4. Belanghebbende heeft op 20 maart 2006 een verzoek gedaan bij het Hof om bij voorlopige voorziening de Ontvanger te gelasten de in beslag genomen zaken onmiddellijk bij belanghebbende terug te bezorgen.

 5. De Ontvanger heeft vervolgens schriftelijk op dit verzoek gereageerd en daarbij aangegeven dat de in beslag genomen goederen niet door de fiscus zullen worden verkocht zolang de aanslagen niet onherroepelijk vaststaan.

  overwegingen

 6. De voorlopige voorzieningenrechter in belastingzaken komt geen bevoegdheid in invorderingszaken toe. Voor de voorzieningenrechter bestaat wel de mogelijkheid om in die gevallen waarin ernstige twijfel bestaat of de bestreden aanslag door de rechter in de bodemprocedure in stand zal worden gelaten, de werking van die aanslag te schorsen.

  De bewijslast dat zich een zodanig geval voordoet rust op belanghebbende.

 7. Belanghebbende heeft met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT