Raadkamer van Supreme Court (Netherlands), 7 de Julio de 2005

Datum uitspraak 7 de Julio de 2005
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

7 juli 2005

Vierde Kamer

SB

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een vordering als bedoeld in art. 46o van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden van 30 juni 2005, tot schorsing van:

[Betrokkene], geboren op [geboortedatum] 1957 te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats].

 1. De vordering van de Procureur-Generaal

  De Procureur-Generaal heeft schriftelijk gevorderd dat de betrokkene zal worden geschorst als rechterlijk ambtenaar voor een periode van drie maanden.

  Bij de vordering heeft de Procureur-Generaal onder meer de volgende stukken gevoegd:

  (i) Een vordering tot gerechtelijk vooronderzoek en bewaring van de Officier van Justitie in het arrondissement Zwolle van 25 april 2005, inhoudende dat de betrokkene ervan wordt verdacht dat:

  "1.

  hij in of omstreeks de periode van 21 tot 23 oktober 2004 in de gemeente Groningen aan een persoon genaamd [slachtoffer], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel, heeft toegebracht, door deze opzettelijk met kracht tegen het hoofd en/of het lichaam te slaan en/of te stompen en/of te trappen en/of te schoppen en/of op de grond te gooien en/of aan de haren te trekken;

  althans,

  hij in of omstreeks de periode van 21 tot 23 oktober 2004 in de gemeente Groningen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet [slachtoffer] met kracht tegen het hoofd en/of het lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of getrapt en/of geschopt en/of op de grond heeft gegooid en/of aan de haren heeft getrokken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  althans,

  hij in of omstreeks de periode van 21 tot 23 oktober 2004 in de gemeente Groningen opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer]), met kracht tegen het hoofd en/of het lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of getrapt en/of geschopt en/of op de grond heeft gegooid en/of aan de haren heeft getrokken, tengevolge waarvan deze zwaar lichamelijk letsel, althans enig lichamelijk letsel, heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

 2. hij in of omstreeks de periode van 21 tot 23 oktober 2004 in de gemeente Groningen door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT