Herziening van Rechtbank Arnhem, Sector kanton, 27 de Octubre de 2006

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Octubre de 2006
Uitgevende instantie:Sector kanton

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

zaakgegevens 435035 \ CV EXPL 06-1542 \ 19bw

uitspraak van 27 oktober 2006

Vonnis

in de zaak van

[eiser]

wonende te Enschede

eisende partij

gemachtigde mr. C.P.B. Kroep

tegen

[gedaagde]

wonende te Nijmegen

gedaagde partij

procederend in persoon

Partijen worden hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd.

 1. De procedure

  Het verloop van de procedure blijkt uit

  - de dagvaarding van 3 maart 2006 met producties

  - de conclusie van antwoord

  - de conclusie van repliek

  - de conclusie van dupliek

  - de akte van de zijde van [eiser].

 2. De feiten

  De kantonrechter gaat uit van de volgende vaststaande feiten.

  2.1 [gedaagde] heeft in januari 1999 met een zogenaamd dagvaardingsformulier [eiser] gedagvaard voor de zitting van de kantonrechter te Nijmegen van 19 februari 1999.

  Als adres van [eiser] heeft hij opgegeven Berg en Dalseweg 200 in Nijmegen. Naar dat adres heeft de griffier het formulier gestuurd.

  2.2 Hij heeft in die procedure (zaaknummer 144927 en rolnummer 329/99) gesteld, kort gezegd, dat hij aan [eiser] bedrijfsruimte verhuurde aan de Berg en Dalseweg 200 in Nijmegen, dat er een huurachterstand was, en heeft ontbinding van die huurovereenkomst gevorderd, en daarnaast ontruiming van het gehuurde en betaling van de achterstallige huurpenningen, met rente en kosten.

  2.3 [eiser] heeft in die procedure schriftelijk geantwoord. In zijn antwoord staat vermeld:

  "(...) De adressering is onjuist, deze dient te zijn Berg en Dalseweg 196 a

  (...)

  Ik verzoek de Rechtbank dringend de stukken in deze zaak op te sturen naar mijn Postbus

  [eiser]

  Postbus 246

  6500 AE Nijmegen"

  2.4 Op de zitting van 19 maart 1999 heeft [gedaagde] mondeling gerepliceerd en bij die gelegenheid zijn eis vermeerderd.

  De griffier heeft bij brief van 22 april 1999 aan [eiser] bericht dat hem een uitstel was verleend voor dupliek. Die brief was geadresseerd aan het adres Berg en Dalseweg 200 te Nijmegen.

  Bij brief van 28 mei 1999 heeft de griffier [eiser] bericht gestuurd over de datum van de uitspraak van het vonnis. Ook die brief was geadresseerd aan voornoemd adres.

  2.5 [eiser] heeft niet gedupliceerd. Op 10 september 1999 heeft de kantonrechter

  vonnis gewezen en daarbij de huurovereenkomst tussen [eiser] en [gedaagde] met betrekking tot de bedrijfsruimte aan de Berg en Dalseweg 200 ontbonden en [eiser] veroordeeld, kort gezegd, tot ontruiming en tot betaling van een bedrag van f 16.549,20 en de nog te verschijnen huurtermijnen tot de dag...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT