Verzet van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), 16 de Octubre de 2006

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak16 de Octubre de 2006
Uitgevende instantie:Gerechtshof Amsterdam (Nederland)

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Tiende Enkelvoudige Belastingkamer

UITSPRAAK OP VERZETSCHRIFT

 1. Op 9 september 2005 is ter griffie van het Gerechtshof een verzetschrift ingekomen van X. te Z., belanghebbende. Het verzet is gericht tegen de ingevolge artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door het Hof gedane uitspraak, gedagtekend en ter post bezorgd op 30 augustus 2005.

 2. Belanghebbende heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak van de directeur van de Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam, verweerder A, gedagtekend 14 september 2004, betreffende de aanslag in de afvalstoffenheffing (AFV) voor het jaar 2003. Bij de onder 1. vermelde uitspraak is belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in het beroep, met de overweging dat het beroepschrift niet is ontvangen binnen de bij artikel 6:7 van de Awb juncto artikel 26c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) gestelde termijn van zes weken nadat de uitspraak is gedagtekend.

 3. Het verzet is behandeld ter zitting van 19 september 2006.

  4.1. Het Hof stelt voorop dat belanghebbendes beroep formeel de uitspraak van verweerder A inzake de AFV 2003 betreft, maar dat belanghebbende in feite bezwaren heeft tegen het door de heffingsambtenaar van stadsdeel Bos en Lommer, verweerder B, geheven reinigingsrecht bedrijfsvuil (REIN) over het jaar 2003 (en eerdere jaren).

  De toevallig bij de mondelinge behandeling - met instemming van belanghebbende - aan-wezige medewerker van verweerder A heeft na de zitting overleg gevoerd met verweerder B over de REIN 2003, maar zulks heeft niet tot een oplossing geleid. Mitsdien zal het Hof uit-spraak op het verzetschrift doen.

  Om te voorkomen dat belanghebbende - als gevolg van met name de handelwijze van ver-weerder A (zie 5.5) - in een woud van formele regels verstrikt raakt, acht het Hof het wen-selijk om uitvoerig en deels ten overvloede uit de doeken te doen hoe naar zijn voorlopig oor-deel na deze uitspraak de processuele positie van belanghebbende en de beide heffingsambte-naren is.

  4.2. Het Hof gaat er in het navolgende vooralsnog vanuit dat de op de website van de Gemeente Amsterdam gepubliceerde 'Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil westelijk havengebied 2003', in 2003 rechtskracht had. Die verordening bepaalt kort gezegd dat bij wege van een nota van de NUON

  - onder de naam 'afvalstoffenheffing' een belasting wordt geheven van degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen; en

  - onder de naam 'reinigingsrecht bedrijfsvuil' een recht wordt geheven ten behoeve van degene van wie de door of vanwege de gemeente verstrekte dienst, te weten het periodiek inzamelen van bedrijfsafvalstoffen, wordt verricht.

  4.3. Tevens gaat het Hof er vooralsnog van uit dat met de op de jaarafrekening voorkomende woorden 'Reinigingsrecht Std Bos en Lommer' (zie 4.6) bedoeld wordt de krachtens voor-melde verordening geheven REIN, alsmede dat verweerder A betreffende de AFV en ver-weerder B betreffende de REIN tot en met 2003 bevoegd was te heffen en uitspraak op bezwaar te doen.

  4.4. Tot het dossier behoren onder andere de in de volgende drie tabellen vermelde geding-stukken:

  Heffingsjaar 2003

  Gedingstuknr. / d.d. betreffende Omschrijving Bedrag

  1 23 juli 2003 o.a. REIN

  (o.a. 1e halfjaar) Deel jaarafrekening van NUON € 263,16

  2 23 juli 2004 o.a. REIN

  (2e halfjaar) Deel jaarafrekening van NUON (met toelich-ting/rechtsmiddel-verwijzing) € 263,16

  3 25 juli 2004 REIN Bezwaarschrift REIN 2e halfjaar € 304,11

  4 14 september 2004 ? AFV Uitspraak op bezwaarschrift door verweerder A ongegrond

  ? REIN Bericht van doorzending door verweerder A van bezwaarschrift naar verweerder B

  5 26 oktober 2004 REIN /AFV Beroepschrift belanghebbende -/- € 312,54

  6 15 juli 2005 AFV Verweerschrift van verweerder A

  7 30 augustus 2005 AFV Uitspraak Hof (vereenvoudigde afdoening)

  8 9 september 2005 AFV Verzetschrift

  9 20 september 2005 REIN Brief verweerder B aan belanghebbende

  10 9 september 2006 REIN Brief belanghebbende aan Hof

  Heffingsjaar 2004

  Gedingstuknr. / d.d. betreffende Omschrijving Bedrag

  11 30 juni 2004 o.a. AFV Aanslagbiljet van verweerder A € 213,78

  12 31 juli 2005 REIN Aanslagbiljet van verweerder B € 626,32

  13 5 augustus 2005 REIN Uitspraak op bezwaarschrift betreffende de REIN door verweerder A Verminde-ring tot € 0

  Heffingsjaar 2005

  Gedingstuknr. / d.d. betreffende Omschrijving Bedrag

  14 30 juni 2005 REIN Aanslagbiljet van verweerder B € 482,95

  15 5 juli 2005 REIN Bezwaarschrift

  16 5 augustus 2005 REIN Uitspraak op bezwaarschrift door verweerder A Verminde-ring tot € 0

  4.5. In de specificatie van de aan belanghebbende gezonden jaarafrekening van NUON over de periode 18 juli 2002 tot en met 17 juli 2003 (gedingstuknr. 1) staat:

  Datum 23 juli 2003

  Factuur 44444444444

  (...)

  Klantnummer 11111111

  (...)

  Gefactureerd voor derden Periode van / tot Aantal Prijs Bedrag excl. btw

  Reinigingsrecht Std Bos en Lom 18-07-2002 / 31-12-2002 6,00 mnd € 41,05 € 246,30

  Reinigingsrecht Std Bos en Lom 01-01-2003 / 17-07-2003 6,00 mnd € 43,86 € 263,16

  4.6. In de specificatie van de aan belanghebbende gezonden jaarafrekening van NUON over de periode 18 juli 2003 tot en met 17 juli 2004 (gedingstuknr. 2) staat:

  Jaarafrekening

  voor TECHBUR X

  Voor het adres A-weg 1

  AMSTERDAM

  klantnummer 11111111

  datum 23 juli 2004

  factuur 22222222222

  TECHBUR X

  A-weg 1

  AMSTERDAM

  Geachte heer/mevrouw,

  Dit is uw jaarafrekening over de afgelopen periode. U ontvangt deze factuur (...) namens de Nuon-bedrijven, Continuon Netbeheer en eventuele andere bedrijven. (...)

 4. Gefactureerd voor andere bedrijven

  Bedrijf en periode verbruik gemiddelde prijs bedrag ex. Btw

  Reinigingsrecht Std Bos en Lommer

  18-07-2003-31-12-2003 6,00 mnd € 43,860000 € 263,16

  4.7. De jaarafrekening onder 4.6 bevat een bijsluiter waarin staat:

  Toelichting bij de heffingen op de jaarafrekening van Nuon

  Hierbij ontvangt u de jaarlijkse afrekening van Nuon. Naast de kosten voor gas en electra zijn u tot l januari 2004 ook de Afvalstoffenheffing en/of Verontreinigingsheffing (WVO) in rekening gebracht. Voor de WVO heeft u voor het betreffende belastingjaar een afzonderlijke aanslag ontvangen. Het kan zijn dat u voor n of meerdere heffingen in (een gedeelte van) 2003 vrijstelling heeft gekregen. In dat geval staat op uw jaarafrekening geen bedrag vermeld bij de rubriek 'gefactureerd voor derden'. Vanaf 2004 zal de Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT