Cassatie van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 20 de Diciembre de 2007

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2007
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

Uitspraak: 20 december 2007

Rolnummer: 06/802

Rolnr. rechtbank: 508/05

HET GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE, eerste civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van:

SAGITTAE VASTGOED B.V.,

gevestigd te Goes,

appellante,

hierna te noemen: Sagittae,

procureur: mr. W. Heemskerk,

tegen

EUROTEC BEHEER B.V.,

gevestigd te Roosendaal,

gentimeerde,

hierna te noemen: Eurotec,

procureur: mr. J. Streefkerk.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 23 mei 2006 is Sagittae in hoger beroep gekomen van het vonnis van 26 april 2006, door de rechtbank te Middelburg gewezen tussen partijen. Bij memorie van grieven tevens akte houdende wijziging eis (met productie) heeft Sagittae vier grieven tegen het vonnis aangevoerd, welke door Eurotec bij memorie van antwoord (met productie) zijn bestreden. Sagittae heeft vervolgens een akte uitlating productie genomen. Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

 1. Het gaat in deze zaak om het volgende.

  1.1 Op 15 november 2000 heeft DTZ Zadelhoff v.o.f. (verder: Zadelhoff) namens haar opdrachtgever een koopovereenkomst gesloten, waarbij [naam] (verder: [verkoper]) een perceel met bedrijfspand, gelegen Schotsbossenstraat 8 te Roosendaal (verder: het perceel), aan Eurotec heeft verkocht. In de koopovereenkomst is onder meer bepaald:

  In opdracht van verkoper is in januari 2000 een verkennend bodemonderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek staan verwoord in het onderzoeksrapport van WEMATECH B.V. met het rapportnummer: VBE-990837. Partijen verklaren hierbij kennis te hebben genomen van de inhoud hiervan.

  Uit dit onderzoeksrapport blijkt dat er in de ondergrond van het gekochte sprake is van bodemverontreiniging. Koper en verkoper komen hierbij overeen dat de verkoper volledig aansprakelijk blijft voor eventuele kosten die voortvloeien uit de in het rapport omschreven verontreiniging(en), een en ander zoals omschreven op bladzijde 15 van het rapport, in het bijzonder de ter hoogte van peilbuis B10, B11, B14, B15 en B16 aangetroffen nikkelverontreinigingen.

  Onder de kosten die voortvloeien uit de omschreven verontreiniging(en) vallen niet alleen de saneringskosten maar ook alle bijdragen en andere financile verplichtingen die direct of indirect door de overheid in verband met de verontreiniging(en) en/of sanering hiervan - vooraf of achteraf - verlangd worden c.q. opgelegd worden aan koper (of verkoper) in diens hoedanigheid van eigenaar van het gekochte.

  Ter zekerheidstelling verplicht verkoper zich om op de datum van transport aan koper een bankgarantie af te geven ter grootte van NLG 75.000,-. De zekerheidstelling zal worden afgegeven tot 1 januari 2004 of tot het moment dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT