Verzet van Rechtbank Zwolle, 29 de Febrero de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak29 de Febrero de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: 185214 / HL ZA 11-579

Vonnis in verzet van 29 februari 2012

in de zaak van

 1. [A],

  wonende te [woonplaats],

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [B],

  statutair gevestigd te Doorn,

  eisers,

  gedaagden in het verzet,

  advocaat mr. A.P. Fijn van Draat te Amsterdam,

  tegen

  [C],

  wonende te Almere,

  gedaagde,

  eiser in het verzet,

  advocaat mr. E.J.L. Mulderink te Breda.

  Eisers zullen hierna afzonderlijk [A] of [B] en gezamenlijk [A en B] genoemd worden. Gedaagde zal hierna [C] genoemd worden.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis in verzet van 22 juni 2011;

  - het proces-verbaal van comparitie van 11 oktober 2011;

  - de conclusie van antwoord in oppositie;

  - de conclusie van repliek in oppositie.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De feiten

  2.1. [A] is directeur / groot aandeelhouder van [B], een organisatieadvies bureau en detacheerder van interim managers.

  In Charge B.V. te Amsterdam (verder: In Charge) was een bureau dat (onder meer) interim managers detacheerde. Milcorp Holding B.V. (verder: Milcorp) was enig bestuurder van en aandeelhouder in In Charge en [C] is bestuurder van en enig aandeelhouder in Milcorp.

  2.2. Op 20 november 2007 is [B] met In Charge overeengekomen dat zij zich er voor in zou spannen dat In Charge van Continuon Netbeheer N.V. (verder: Continuon) de opdracht zou verkrijgen tot het plaatsen van een strategisch verandermanager bij Continuon. In Charge heeft zich bij deze overeenkomst verbonden om [B] tien procent te voldoen van hetgeen zij in dat kader aan Continuon zou factureren.

  Conform deze afspraak heeft [B] op 26 april 2008 aan In Charge een bedrag van

  EUR 5.838,31 inclusief BTW gefactureerd en op 22 oktober 2008 een bedrag van EUR 1.495,79 inclusief BTW.

  In Charge heeft erkend de betaling van deze facturen aan [B] verschuldigd te zijn en heeft, na meerdere malen om uitstel van betaling te verzoeken, de facturen niet voldaan.

  2.3. Bij vonnis in kort geding van 2 april 2009 is In Charge - kort weergegeven - veroordeeld tot betaling van een bedrag van EUR 8.008,03, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, een bedrag van EUR 768,00 aan buitengerechtelijke kosten en de proceskosten van EUR 919,25 aan [A en B]

  In Charge heeft de bedragen niet betaald.

  2.4. In Charge is door de rechtbank Zwolle-Lelystad op 9 februari 2010 failliet verklaard.

  2.5. Uit het Faillissementsverslag nummer 1 van 9 februari 2010 betreffende In Charge, opgesteld door de curator mr. R.A. van der Voort, staat onder meer vermeld:

  "(...) Aangezien de administratie over de jaren 2007, 2008 en 2009 in het geheel niet is opgemaakt en derhalve ook jaarrekeningen over deze jaren ontbreken, is de curator vooralsnog de mening toegedaan dat is niet is voldaan aan de boekhoudplicht. (...)

  De gefailleerde vennootschap heeft enkel over het jaar 2005 de jaarrekening gedeponeerd. Aangezien de jaarrekeningen over de jaren 2003, 2004, en 2006 tot en met 2008 niet zijn gedeponeerd, is de curator van oordeel dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW. (...)".

 5. Het geschil

  3.1. [A en B] hebben in de verstekprocedure gevorderd dat [C], uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld om tegen behoorlijk bewijs van kwijting bij wijze van voorschot aan [B] of [A] te betalen:

  - een bedrag van EUR 8.008,03, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek over het nog niet betaalde deel van een bedrag van EUR 5.838,31 vanaf 24 mei 2008 en een bedrag van EUR 1.401,72 vanaf 23 oktober 2008, telkens tot aan de dag van volledige betaling, althans een geldbedrag zoals de rechtbank in goede justitie vermeent te behoren, en

  - een bedrag van EUR 769,00, althans een geldbedrag zoals de rechtbank in goede justitie vermeent te behoren,

  - met veroordeling van [C] in de kosten van de procedure.

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT