Herziening van Centrale Raad van Beroep, 14 de Agosto de 2012

Datum uitspraak14 de Agosto de 2012
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

11/1245 WWB-R, 11/1254 WWB-R

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Gerectificeerde uitspraak op het verzoek om herziening van de uitspraak van de Raad van 11 januari 2011, 08/6873 WWB, 08/6881 WWB

Partijen:

[Verzoeker] te [woonplaats] (verzoeker)

het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen (college)

Datum uitspraak 14 augustus 2012.

PROCESVERLOOP

Verzoeker heeft gevraagd om herziening van de door de Raad op 11 januari 2011, LJN BP0789, gegeven uitspraak.

Het college heeft hierop gereageerd.

Bij brief van 5 maart 2012 heeft mr. M.P. de Witte, advocaat, zich als gemachtigde van verzoeker gesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 juli 2012. Verzoeker is verschenen, bijgestaan door mr. De Witte. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door A.D. de Grave en A.J. Groen.

OVERWEGINGEN

 1. De Raad gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

  1.1. Bij besluit van 30 maart 2007, gehandhaafd bij besluit van 20 november 2007, heeft het college de bijstand van verzoeker met ingang van 30 mei 2005 ingetrokken en de over de periode van 30 mei 2005 tot 1 maart 2007 gemaakte kosten van bijstand tot een bedrag van € 23.200,82 van hem teruggevorderd. De besluitvorming berustte op de overweging dat verzoeker niet verbleef op de door hem opgegeven adressen in Heerenveen, maar het grootste deel van de week in ’s-Gravenhage was, zodat gelet op artikel 40, eerste lid, van de Wet werk en bijstand geen recht op bijstand bestond jegens het college.

  1.2. Verzoeker heeft op 10 april 2007 bij het college een nieuwe aanvraag om bijstand ingediend. Bij besluit van 1 mei 2007, gehandhaafd bij besluit van - eveneens - 20 november 2007, heeft het college deze aanvraag afgewezen op de grond dat verzoeker niet heeft aangetoond dat zich sinds de intrekking van de bijstand een relevante wijziging in zijn omstandigheden heeft voorgedaan, in die zin dat hij thans wel voldoet aan de vereisten om voor bijstand in aanmerking te komen.

  1.3. Bij uitspraak van 3 november 2008, 08/28 en 08/29, heeft de rechtbank de beroepen tegen de besluiten van 20 november 2007 ongegrond verklaard.

  1.4. Bij zijn uitspraak van 11 januari 2011 heeft de Raad de uitspraak van de rechtbank bevestigd.

 2. Verzoeker heeft op 12 februari 2011 een brief geschreven met de volgende inhoud:

  “Hierbij wil ik u vragen om mijn zaak te heropenen, omdat ik niet bij de zitting kon zijn. Ook mijn advocaat was er niet, omdat hij ziek was en niet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT