Herziening van Centrale Raad van Beroep, 7 de Septiembre de 2012

Datum uitspraak 7 de Septiembre de 2012
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/432 WAO

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het verzoek om herziening van de uitspraak van de Raad van 30 december 2011, 11/3510 WAO

Partijen:

[A. te B.] (verzoeker)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Datum uitspraak 7 september 2012.

PROCESVERLOOP

Verzoeker heeft om herziening verzocht.

Bij brief van 2 maart 2012 heeft mr. D. Matadien, advocaat, zich als gemachtigde van verzoeker gesteld.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Partijen hebben nadere stukken ingebracht.

Het verzoek is behandeld ter zitting van 10 augustus 2012. Verzoeker is verschenen, bijgestaan door mr. Matadien. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. P.C.M. Huijzer.

OVERWEGINGEN

1.1. Ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Beroepswet in verbinding met artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een onherroepelijk geworden uitspraak van de Raad op verzoek van een partij worden herzien op grond van feiten en omstandigheden die:

  1. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak,

  2. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en

  3. waren zij bij de Raad eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

1.2. Het bijzondere rechtsmiddel van herziening is niet gegeven om een hernieuwde discussie over een zaak te voeren, noch ook om een discussie over de betrokken zaak te openen. Dit volgt onder meer uit de uitspraak van de Raad van 3 oktober 2003, LJN AN7982.

  1. Bij de uitspraak waarvan herziening is verzocht, gepubliceerd onder LJN BV0034, heeft de Raad de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 1 juni 2011, 11/542 bevestigd. Bij deze uitspraak heeft de rechtbank het door verzoeker ingestelde beroep tegen het besluit van 13 januari 2011 van het Uwv ongegrond verklaard. Met dit besluit heeft het Uwv de weigering om verzoeker met toepassing van artikel 43a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) in aanmerking te brengen voor een uitkering gehandhaafd.

  2. Het herzieningsverzoek strekt ten betoge dat er feiten en omstandigheden zijn op grond waarvan de in 2 genoemde uitspraak van de Raad dient te worden herzien. Daarbij heeft verzoeker in den brede herhaald hetgeen hij eerder in de procedure (onder nummer 11/3510 WAO) naar voren heeft gebracht.

    4.1. De brieven van verzoeker van 6 maart 2012, 2 april 2012, 24 juli 2012 en 26 juli 2012 noch hetgeen door en namens...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT