Verzet van Rechtbank Haarlem, 8 de Junio de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 8 de Junio de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Haarlem

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 11 / 5836

uitspraak van de enkelvoudige kamer voor verzetzaken van

in de zaak van:

[naam opposant]

wonende te [woonplaats], opposant,

gemachtigde: N. Farenhorst, te Zwanenburg,

tegen:

de Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Midden,

geopposeerde.

Procesverloop

Opposant heeft beroep ingesteld tegen het besluit van geopposeerde van 23 september 2011.

Bij uitspraak van 14 februari 2012 heeft de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft opposant verzet gedaan.

Het verzet is behandeld ter zitting van 21 mei 2012, alwaar opposant samen met P.J.M. Verploeg is verschenen. Namens geopposeerde is R.J. Meinema verschenen.

Overwegingen

De rechtbank heeft het beroep van opposant kennelijk niet-ontvankelijk verklaard, omdat opposant niet binnen de gestelde termijn het griffierecht heeft voldaan.

Opposant voert in verzet aan dat hij ten tijde van het motiveren van zowel zijn bezwaar als beroepsschrift overspannen en niet aanspreekbaar was. Opposant voert tevens aan dat het niet betalen van het griffierecht te maken heeft met het feit dat opposant geen uitstel heeft gekregen voor het motiveren van het beroepschrift.

De rechtbank heeft geopposeerde bij brief van 11 januari 2012 in de gelegenheid gesteld, binnen twee weken na de dagtekening van de brief, op het verzet te reageren. Geopposeerde heeft niet gereageerd.

In deze procedure ligt de vraag voor of de rechtbank het beroep van opposant terecht en op goede gronden kennelijk niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Vaststaat dat opposant het griffierecht niet tijdig heeft voldaan.

De door opposant aangevoerde redenen voor het te laat betalen van het griffierecht leiden niet tot het oordeel dat opposant niet in verzuim is geweest.

Het verzet zal dan ook ongegrond worden verklaard

Beslissing

De rechtbank verklaart het verzet ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. G. Guinau, rechter, in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT