Voorlopige voorziening van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), 2 de Agosto de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 2 de Agosto de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Beschikking d.d. 2 augustus 2012

Zaaknummer 200.107.353/01

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Beschikking van de president van het gerechtshof op het verzoek ex art. 39 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken (Wtbz) van:

[verzoekster],

gevestigd te [plaats],

hierna te noemen: [verzoekster],

verzoekster,

advocaat: mr. H.P. Abma, kantoorhoudende te Purmerend,

tegen

ASD Automation B.V.,

gevestigd te Heerhugowaard,

hierna te noemen: ASD,

verweerster,

niet verschenen in de procedure.

De procedure

Bij op 22 mei 2012 ontvangen verzoekschrift heeft [verzoekster] aan de president van het hof een bevelschrift voor tenuitvoerlegging gevraagd op grond van art. 39 Wtbz.

Bij aangetekende brief van 25 mei 2012 heeft de griffie van het hof ASD in kennis gesteld van het door [verzoekster] ingediende verzoekschrift. ASD is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 3 juli 2012 een verweerschrift in te dienen. Hierbij is vermeld dat indiening van een verweerschrift uitsluitend door tussenkomst van een advocaat mogelijk is. Door of namens ASD is hierop niet gereageerd.

[verzoekster] heeft desgevraagd aangegeven dat zij afziet van een mondelinge behandeling.

De beoordeling

1 De president gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden, die vooralsnog als enerzijds gesteld en anderzijds onvoldoende gemotiveerd betwist vast staan.

1.1 Tussen [X], wonende te Ysbrechtum enerzijds en [Y], [Z] en [Q] anderzijds, hebben (tenminste) twee zaken gediend. Deze zaken (met de zaaknrs. 107.001.494 van het hof en 68101 / HA ZA 05-61 van de rechtbank in eerste aanleg) zijn geëindigd met een schikking die is vastgelegd in het proces-verbaal van een door het hof op 14 december 2009 gehouden comparitie van partijen.

1.2 ASD heeft zich jegens [verzoekster] verbonden tot betaling van de kosten van rechtskundige bijstand die is verleend aan [X]. [verzoekster] heeft ASD op 6 januari 2010 en 2 maart 2010 facturen gezonden voor € 2.469,23 (honorarium inzake dossier 207030597 [X/Y]) respectievelijk € 871,68 (belaste verschotten inzake dossier 207030597 [X/Y]). Betaling van de facturen is uitgebleven.

1.3 Op 6 december 2010 is ASD door [verzoekster] gedagvaard voor de kantonrechter in Alkmaar, waarbij [verzoekster] een veroordeling van ASD tot betaling van voormelde facturen heeft gevorderd. ASD is in het geding verschenen. ASD heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd, maar zij heeft een incidentele conclusie tot onbevoegdverklaring genomen. Bij vonnis van 22 juni 2011 heeft de kanton¬rechter...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT