Wraking van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 5 de Octubre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Octubre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Av nummer : 001617-12

Rolnummer hoofdzaak : 22-004768-11

Parketnummer hoofdzaak : 09-650051-10

Beslissing van de meervoudige kamer voor de behandeling van wrakings- en verschoningsverzoeken

inzake het verzoek tot wraking, als bedoeld in artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering in de strafzaak van het Openbaar Ministerie tegen:

[verzoeker]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1981,

thans gedetineerd in Penitentiaire Inrichting Haaglanden,

Huis van Bewaring "Zoetermeer" te Zoetermeer.

verzoeker,

raadsman: mr. G.E. Menick, advocaat te Amsterdam.

Het geding

  1. In de strafzaak tegen verzoeker onder bovengenoemd parketnummer heeft de meervoudige strafkamer van de rechtbank 's-Gravenhage op 16 september 2011 uitspraak gedaan. Tegen deze beslissing is door verzoeker hoger beroep ingesteld. Op (onder meer) 19 september 2012 heeft een terechtzitting van de meervoudige strafkamer van het hof plaatsgevonden, alwaar mrs. Chr.A. Baardman, C.G.M. van Rijnberk en W.J. van Boven zitting hadden.

  2. Bij mondeling verzoek ter terechtzitting van 19 september 2012 heeft verzoeker een verzoek tot wraking van genoemde raadsheren gedaan.

  3. De raadsheren hebben niet in de wraking berust.

  4. De wrakingskamer heeft het verzoek op 26 september 2012 ter openbare terechtzitting behandeld, waar verzoeker en mr. J.W.F. Menick, kantoorgenoot van de raadsman van verzoeker mr. G.E. Menick, zijn gehoord. Tevens is mr. Chr.A. Baardman, voorzitter van de gewraakte strafkamer in de gelegenheid gesteld het woord te voeren. De advocaat-generaal mr. T.W. d'Anjou heeft zijn standpunt uiteengezet en zijn schriftelijke aantekeningen overgelegd.

    Het wrakingsverzoek,

  5. In het proces verbaal van de terechtzitting van 19 september 2012 zijn de door verzoeker ter zitting naar voren gebrachte gronden voor wraking vermeld, te weten:

  6. Er is continu sprake van sabotage door politie en justitie met betrekking tot alle strafrechtelijke procedures waarin ik betrokken ben. Dit gebeurt zowel door het openbaar ministerie als door de aangevers. Ik geef continu de bal aan het hof, maar dat doet er niets mee. De raadsheren gaan continu mee in deze sabotage. Dat vind ik op partijdigheid lijken.

  7. De politie en valse aangevers willen continu onderzoeken en rechtszittingen tegen mij, maar waar zijn zij zelf als de zitting plaatsvindt? Wat mij betreft hebben zij de plicht om hier te komen, maar zij zijn er nooit. Dit is niet juist maar de rechters gaan er wel continu...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT