Herziening van Supreme Court (Netherlands), 30 de Octubre de 2012

Datum uitspraak30 de Octubre de 2012
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

30 oktober 2012

Strafkamer

nr. S 12/00375 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvraag tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Politierechter in de Rechtbank Leeuwarden van 10 augustus 2011, nummers 17/209292-10 en 17/880490-08 (tul), ingediend door:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1958.

  1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

    De Politierechter heeft de aanvrager ter zake van 1. "mishandeling", 2. "eenvoudige belediging terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening" en 3. "diefstal door twee of meer verenigde personen" veroordeeld tot een gevangenisstraf van 45 dagen. De Politierechter heeft voorts de tenuitvoerlegging gelast van een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 90 dagen.

  2. De aanvraag tot herziening

    De aanvraag tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

  3. Beoordeling van de aanvraag

    3.1. Als grondslag voor een herziening kan, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid aanhef en onder c van art. 457 Sv slechts dienen een door bescheiden gestaafd gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat het ernstige vermoeden wekt dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid hetzij tot een vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een ontslag van alle rechtsvervolging, hetzij tot de niet-ontvankelijkverklaring van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT