Herziening van Supreme Court (Netherlands), 30 de Octubre de 2012

Datum uitspraak30 de Octubre de 2012
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

30 oktober 2012

Strafkamer

nr. S 12/02643 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvraag tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 27 februari 2009, nummer 23/000451-08, ingediend door:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1965.

 1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

  Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 18 januari 2008 - de aanvraagster ter zake van "belaging" ten aanzien van [betrokkene 1] schuldig verklaard zonder oplegging van straf of maatregel.

 2. De aanvraag tot herziening

  De aanvraag tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

 3. Beoordeling van de aanvraag

  3.1. Als grondslag voor een herziening kan, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid aanhef en onder c van art. 457 Sv slechts dienen een door bescheiden gestaafd gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat het ernstige vermoeden wekt dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid hetzij tot een vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een ontslag van alle rechtsvervolging, hetzij tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot de toepassing van een minder zware strafbepaling.

  3.2. De aanvraag houdt als grond voor herziening in dat voornoemde [betrokkene 1]...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT