Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 31 de Octubre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak31 de Octubre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Roermond

vonnis

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 112662 / HA ZA 11-617

Vonnis van 31 oktober 2012

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. M.J.M. Strijbosch,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTOBEDRIJF HANSEN B.V.,

gevestigd te Venray,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. R.H.A. Julicher.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Hansen B.V. genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 25 april 2012

  - het proces-verbaal van comparitie van 21 augustus 2012.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. Partijen hebben op 3 januari 2009 een schriftelijke overeenkomst tot koop van een Nissan Qashqai (auto) tegen een nieuwprijs van € 28.000,00 gesloten. De auto is op 24 april 2009 geleverd.

  2.2. In december 2009 heeft [eiseres] zich met klachten over de wijze van schakelen van de auto tot Hansen BV gewend. Op 29 december 2009, 18 januari 2010 en 8 maart 2010 zijn naar aanleiding van de klachten diverse reparaties en een onderhoudsbeurt uitgevoerd.

  2.3. Op 19 maart 2010 heeft [eiseres] dealer [dealer A] te Meijel benaderd voor een second opinion.

  2.4. Op 2 juni 2010 is de versnellingsbak gereviseerd door een revisiebedrijf te Lottum.

  2.5. Op 27 juli 2010 bleek dat de steun van de versnellingsbak was gebroken. Deze steun is onder garantie vervangen.

  2.6. Omstreeks juli/augustus 2010 heeft [eiseres] het garagebedrijf [garagebedrijf B] te Vredepeel benaderd om nog eens iemand anders de klacht te laten beoordelen.

  2.7. Op 21 augustus 2010 is de auto definitief stilgevallen. Sindsdien staat de auto op het bedrijf van Hansen BV.

  2.8. In opdracht van Hansen BV is door P.T.A. Lentjes van CED een expertiserapport (CED-rapport) opgesteld gedateerd 25 oktober 2010. In dat rapport is onder andere het volgende opgenomen:

  ‘In een onderhoud met de beide eigenaren, met name de heer [echtgenoot eiseres] en mevrouw [eiseres] vernamen in de kwestie, samenvattend het volgende:

  ...

  De eigenaren besloten om dealer [dealer A] te Meijel te bezoeken, hier werd verteld dat de versnellingsbak goed schakelde en dat het schakelmechanisme mogelijk gesmeerd diende te worden.

  ...

  Met de dealer werden diverse proefritten gemaakt, waarbij de eigenaren telkens te horen kregen dat het voertuig goed schakelde. De eigenaren hadden inmiddels aangegeven dat het probleem soms erger aanwezig was en soms in meerdere mate....

  ....

  Ook hebben wij (rechtbank: de deskundige) contact opgenomen met het garagebedrijf te Vredepeel omtrent diens bevindingen. Wij vernamen van de heer [van garegebedrijf B] dat hij geen bijzonderheden had waargenomen aan het schakelgedrag van de Nissan. Hij had de eigenaren wel geadviseerd om de kogel van de schakelpook te laten smeren. Het schakelgedrag van de Nissan werd door de heer [van garagebedrijf B] omschreven als normaal voor een ‘Renault bak’.

  Wij hebben ons ook begeven naar het revisiebedrijf te Lottum om informatie in te winnen over de uitgevoerde versnellingsbak reparatie. Wij vernamen van de heer [van revisiebedrijf te Lottum] dat de onderdelen van de 3e versnelling en de achteruit versnelling vrij ernstig mechanisch beschadigd waren geraakt.

  ...

  Het schadebeeld werd omschreven als vrij ernstige schade aan de schakelvertanding door mogelijk schakelen zonder koppeling en/of het niet geheel vrij komen van de koppeling.

  ...

  De haakse aluminium steun was tot 2 maal toe gebroken. Beide steunen waren op exact dezelfde plaats gebroken. Het breukvlak van de beide aluminium steunen duidde op een breuk die is veroorzaakt door plotseling geweld. Aan de beide steunen troffen wij geen sporen aan die duidden op montage fouten en/of een inleiding van scheur- of breukvorming. Gezien de beschadigingen aan de schroefdraad van de bevestigingsgaten van deze steun op het versnellingsbakhuis, hebben wij op beide steunen geen feiten aangetroffen die duidden op het (lang) loszitten van de steunen. Gezien de positie van de steun en het aangetroffen schadebeeld, is de steun ons inziens gebroken door een bepaalde vorm van geweld, bij een naar voren bewegende actie of beweging van de versnellingspook.

  ....

  Aan de versnellingbak hebben wij, op basis van aantoonbare technische feiten, geen zaken aangetroffen die duiden op een bepaalde inwendige mechanische schade en duiden op slecht schakelen.

  Bezien wij echter de aard en omvang van het algeheel aangetroffen schadebeeld: sporen van slijtage aan de synchromesh ringen (de extreme schade door een bepaalde mate van geweld aan de schakelmof van de 1e en 2e versnelling, de ernstige slijtage aan de zoekkanten van alle naar voren bewegende in te schakelen versnellingen, het tot twee maal toe breken van de schakelkabel steun), dan zijn wij van mening dat de oorzaak van de schade in de inzet, rijstijl dan wel gebruiksomstandigheden gezocht dient te worden. Opvallend hierbij is dat alle schade zich voordoet in de naar voren (duwende) schakelende versnellingen, met name de 1e, 3e en 5e versnelling. Opgemerkt hierbij kan worden dat het krachtenspel, wat bij deze inschakelingen ontstaat, overeen komt met het aangetroffen schadebeeld. Ook de aluminium steun van de schakelkabels is naar onze mening tot twee maal toe gebroken door een naar voren duwende beweging ten gevolge van een bepaalde grote kracht.

  ....

  Ook de (uit)gebroken ringdelen van deze betreffende schakelmof moeten zijn ontstaan door een te grote extreme kracht die alleen kan worden overgebracht door de schakelvork. Verder is het naar onze mening opvallend te noemen dat de onderdelen van de derde versnelling in zeer korte tijd extreem snel mechanisch beschadigd zijn geraakt, met een vergelijkbaar extreem schadebeeld als bij de eerste reparatie.

  Conclusie:

  Naar aanleiding van onze bevindingen en de door ons vastgestelde schadeoorzaak concluderen wij als volgt. Wij zijn van mening, dat zonder met het voertuig te hebben kunnen rijden door de ontstane omstandigheden, op basis van de hierboven omschreven technische feiten, niet kan worden aangetoond dat de huidige inwendige mechanische schade het gevolg is van een aanwijsbare product- en/of materiaal fout. Gelet op het algehele aangetroffen schadebeeld is schade ontstaan aan componenten waarop de berijder van het voertuig een sterke invloed heeft, waardoor wij van mening zijn dat de oorzaak van deze schade in de gebruiks omstandigheden gezocht dient te worden.

  2.9. In opdracht van [eiseres] is door Frank Cuppers van ITEB schadeservices een expertiserapport (ITEB-rapport) gedateerd 27 juli 2011 opgesteld. In het rapport is onder andere het volgende opgenomen:

  De heer [van revisiebedrijf te Lottum] (rechtbank: van het revisiebedrijf te Lottum) verklaarde dat er zijns inziens geen gebrek of ander technische oorzaak voor deze schade aanwezig is. De schade zou zijns inziens zijn veroorzaakt door het schakelen zonder te koppelen.

  .....

  De heer [werkplaatschef] werkplaatschef van Nissan/Renault Heurkens te Weert heeft de schade aan de versnellingsbak beoordeeld.

  ....

  De heer [werkplaatschef] heeft de beschadigde onderdelen geïnspecteerd en aangegeven dat de borgmoer van de primaire as in de draadwindingen metaalgruis heeft zitten en dus niet ver genoeg op de as kan hebben gezeten op het moment dat de versnellingsbak vastliep. De heer [werkplaatschef] heeft de moer op de as geplaatst en deze gaat er dan als gevolg van het metaalgruis maar voor een gedeelte op, waardoor de as niet zit opgesloten en er speling op de as ontstaat. De heer [werkplaatschef] verklaarde van mening te zijn dat de borgmoer is losgelopen waardoor er speling op de as is ontstaan en voertuig steeds lastiger is gaan schakelen.

  ...

  De heer [van revisiebedrijf te Heythuysen] van revisiebedrijf [revisiebedrijf ] te Heythuisen heeft de beschadigde delen geïnspecteerd en verklaarde dat op basis van het metaalgruis in de borgmoer van de primaire as, dat deze mogelijk is losgelopen.

  ....

  Tijdens mijn inspectie van de beschadigde delen heb ik vast kunnen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT