Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 1 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 1 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Nevenlocatie Middelburg

Sector bestuursrecht

AWB nummer: 12/11994,

V-nummer: [nummer]

uitspraak van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken tussen

[naam] (alias: [naam]),

eiser,

gemachtigde mr. H.E. Visscher,

en

de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

verweerder,

gemachtigde mr. S.F.E. Verdonck.

Procesverloop

Eiser heeft beroep ingesteld tegen het besluit van 19 maart 2012 (het bestreden besluit).

De behandeling van het beroep heeft plaatsgevonden op 16 augustus 2012. Eiser is verschenen bij mr. drs. J.M. Walls, kantoorgenoot van zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Ter zitting is het onderzoek gesloten.

De rechtbank heeft de termijn voor het doen van de uitspraak eenmaal verlengd.

Overwegingen

  1. Eiser heeft gesteld te zijn geboren op [1983] en de Somalische nationaliteit te bezitten. Eiser is naar zijn zeggen op 25 mei 2008 Nederland binnen gekomen.

    Op 20 augustus 2008 heeft eiser een asielaanvraag ingediend. Bij besluit van 12 januari 2009 heeft verweerder deze aanvraag afgewezen in verband met een Dublinclaim. Het hiertegen ingestelde beroep is bij uitspraak van deze rechtbank, nevenzittingsplaats Zwolle, van 26 maart 2009 (AWB 09/947) ongegrond verklaard.

    Op 11 november 2011 heeft eiser opnieuw een asielaanvraag ingediend. Bij het bestreden besluit is deze aanvraag afgewezen.

  2. Eiser heeft aan zijn opvolgend asielaanvraag ten grondslag gelegd dat hij erkend vluchteling is in Malta, daar kan wonen, eten en proberen te leven. Eiser heeft echter een gezin dat in Nederland verblijft en waarmee hij herenigd wil worden. Verder is eiser bang dat Malta de geldigheid van zijn vergunning laat aflopen waardoor hij terug zal worden gestuurd naar Somalië.

  3. Verweerder heeft met verwijzing naar het bepaalde in het eerste lid van artikel 31 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) de aanvraag afgewezen. Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiser een verblijfsvergunning in Malta heeft gekregen. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat de geldigheid van de verblijfsvergunning in Malta is verstreken na zijn vertrek uit Malta en evenmin aannemelijk gemaakt dat zijn vergunning voor Malta niet meer geldig is vanwege zijn vertrek. Bij voorkomende problemen in Malta kan eiser zich aldaar wenden tot de aangewezen autoriteiten of instanties.

    Indien eiser verblijf wenst bij zijn in Nederland wonende echtgenote en hun kinderen kan hij hiertoe een aanvraag indienen voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT