Herziening van Supreme Court (Netherlands), 6 de Noviembre de 2012

Datum uitspraak 6 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

6 november 2012

Strafkamer

nr. S 12/02576 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvraag tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Rechtbank Haarlem, sector Kanton, locatie Zaandam, van 28 juni 2011, nummer 96/279180-10, ingediend door mr. K. Beishuizen, advocaat te Haarlem, namens:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1955.

 1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

  De Kantonrechter heeft de aanvrager ter zake van "overtreding van het bepaalde in artikel 30 lid 2 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen" bij verstek veroordeeld tot twee weken hechtenis, met ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van zes maanden.

  Tegen deze uitspraak heeft de aanvrager hoger beroep ingesteld. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft bij arrest van 29 november 2011 de aanvrager niet-ontvankelijk in het hoger beroep verklaard.

 2. De aanvraag tot herziening

  De aanvraag tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

 3. Beoordeling van de aanvraag

  3.1. Als grondslag voor een herziening kan, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid aanhef en onder c van art. 457 Sv slechts dienen een door bescheiden gestaafd gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat het ernstige vermoeden wekt dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid hetzij tot een vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een ontslag van alle rechtsvervolging, hetzij tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot de toepassing van een minder zware strafbepaling.

  3.2. In de aanvraag wordt aangevoerd dat, indien de Kantonrechter zou hebben...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT