Herziening van Supreme Court (Netherlands), 6 de Noviembre de 2012

Datum uitspraak 6 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

6 november 2012

Strafkamer

nr. S 12/01447 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvraag tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 12 juli 2007, nummer 23/002518-07, ingediend door mr. A.W. Syrier, advocaat te Utrecht, namens:

[Aanvraagster], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1957.

 1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

  Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Rechtbank Haarlem van 26 maart 2007 - de aanvraagster ter zake van (de Hoge Raad begrijpt) "medeplegen van handelen in strijd met een in artikel 2, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod" veroordeeld tot zes maanden hechtenis.

 2. De aanvraag tot herziening

  De aanvraag tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

 3. Beoordeling van de aanvraag

  3.1. In de aanvraag wordt aangevoerd dat de aanvraagster bij het hiervoor onder 1 vermelde arrest van 12 juli 2007 is veroordeeld voor het - samen met [mededader] - medeplegen van handelen in strijd met een in art. 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, en dat de mededader [mededader] door het Gerechtshof te Amsterdam bij arrest van 8 maart 2011 is veroordeeld voor het plegen van dat feit, met vrijspraak van het meer of anders tenlastegelegde.

  3.2. Anders dan in de aanvraag, die kennelijk steunt op de onjuiste opvatting dat de bewezenverklaring van het plegen van een strafbaar feit in de ene zaak de bewezenverklaring van het medeplegen van dat feit in de andere zaak uitsluit, wordt gesteld...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT