Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, 13 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak13 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Assen

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 19.700421-11 (vordering TUL)

Beslissing na voorwaardelijke veroordeling van de meervoudige strafkamer d.d. 13 november 2012 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1993,

wonende te [woonplaats],

thans verblijvende te [detentieadres],

veroordeelde.

 1. Gang van zaken.

  1.1. De officier van justitie heeft op 3 oktober 2012 een vordering ingediend en daarbij gevorderd dat de rechtbank de tenuitvoerlegging zal gelasten van 5 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, die deze rechtbank bij vonnis van 3 januari 2012 aan veroordeelde heeft opgelegd.

  1.2. De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken.

  1.3. Het onderzoek ter terechtzitting met gesloten deuren heeft plaats gehad op 30 oktober 2012 alwaar zijn gehoord:

  - de veroordeelde bijgestaan door zijn raadsman mr. B.W.M. Toemen, advocaat te Boxtel,

  - [M], reclasseringsmedewerker bij het Leger des Heils,

  - de officier van justitie, mr. M. Kappeyne van de Coppello.

 2. Motivering.

  2.1. De rechtbank heeft in voormeld vonnis als bijzondere voorwaarde gesteld -kort gezegd- dat veroordeelde zich dient te houden aan de aanwijzingen van de reclassering, hetgeen onder meer inhoudt dat hij deelneemt aan het traject ITB harde kern van de jeugdreclassering voor een termijn van 6 maanden en dat hij zich (vervolgens) gedurende een periode van maximaal een jaar zal onderwerpen aan elektronisch toezicht zulks met inachtneming van hetgeen in het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 13 december 2011 is geadviseerd en zoals nader overeen te komen in overleg met de jeugdreclassering.

  Uit de rapportage negatieve terugmelding van de jeugdreclassering (opgemaakt door [S], werkzaam bij het Leger des Heils ) van 3 oktober 2012 en het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 25 oktober 2012 komt het volgende naar voren. Veroordeelde heeft zich gedurende een half jaar gehouden aan de voorschriften van de jeugdreclassering, waarop het traject ITB harde kern is afgesloten. Vervolgens is het traject overgedragen naar de jeugdreclassering van het Leger des Heils. Op de eerste afspraak (overdracht met BJZ d.d. 13 augustus 2012) is veroordeelde niet verschenen. Op de volgende afspraak d.d. 24 augustus 2012 is veroordeelde wederom niet verschenen. Uit telefonisch contact met de moeder van veroordeelde bleek dat de situatie thuis onwenselijk was, dat veroordeelde brutaal was en zijn eigen gang...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT