Kort geding van Rechtbank Groningen, Voorzieningenrechter, 19 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

vonnis

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 137196 / KG ZA 12-330

Vonnis in kort geding van 19 november 2012

in de zaak van

[A],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. M.R. Holthinrichs,

tegen

[B],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. J.S. Özsaran.

Partijen zullen hierna [A] en [B] genoemd worden.

  1. De beoordeling

    1.1. Ter zitting zijn partijen mede op instigatie van de voorzieningenrechter ter beëindiging van het onderhavige geschil tot het volgende vergelijk gekomen:

  2. Uiterlijk 1 januari 2013 zal een (hernieuwde) taxatie van de voormalige echtelijke woning aan het [adres] te [woonplaats] plaatsvinden door een door deze rechtbank aan te wijzen NVM-makelaar ([naam]) danwel een door partijen in onderling overleg aan te wijzen makelaar; de kosten van deze taxatie zal door partijen worden gedeeld; de door de aangewezen makelaar verrichte taxatie wordt aangemerkt als een partijen bindend advies;

  3. Bij instemming van de Direkt Bank met het ontslag van [A] uit de hoofdelijke aansprakelijkheid terzake van de hypothecaire verplichtingen aangaande de voormalige echtelijke woning, zal de aan [A] toekomende onverdeelde helft van de woning vóór 1 januari 2013 aan [B] worden overgedragen; de kosten van het desbetreffende notariële transport zullen door [B] als koper worden gedragen;

  4. Indien de notariële overdracht van de woning niet plaatsvindt vóór 1 januari 2013, zal de woning te koop worden aangeboden, waartoe een door partijen in onderling overleg aangewezen makelaar zal worden benaderd; deze makelaar zal een andere zijn dan degene die de onder 1 vermelde taxatie heeft uitgevoerd;

  5. De waarde van de aan de hypotheek gekoppelde levensverzekering zal bij helfte aan partijen worden toegedeeld;

  6. partijen dragen ieder de eigen kosten van dit kort geding.

    1.2. Gewenst is dat hetgeen partijen zijn overeengekomen, in dit vonnis zal worden bekrachtigd. In dit licht zal [B] worden veroordeeld om zijn medewerking te verlenen bij de verkoop van de woning en de daartoe vereiste handelingen, zoals het inschakelen van een NVM-makelaar, het geven van een verkoopopdracht, het geven van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT