Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, 23 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak23 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Assen

RECHTBANK ASSEN

Sector Strafrecht

Parketnummer: 19/996538-09

datum uitspraak: 23 november 2012

op tegenspraak

raadsvrouw: mr. J.A. van den Bosch, advocaat te Amsterdam.

VONNIS van de rechtbank te Assen, meervoudige kamer voor strafzaken, Noordelijke Fraudekamer, in de zaak tegen:

[verdachte],

gevestigd te [adres].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 28 oktober 2011 en 09 november 2012.

TENLASTELEGGING

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

zij op een of meer tijdstippen gelegen in de periode van 11 januari

2002 tot en met 13 februari 2009, te Meppel en/of Zwolle, althans (elder) in

Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en)

en/of rechtsperso(o)n(en), althans alleen, (de opbrengst van) aandelen, te

weten aandelen Thuiszorg Perfect B.V., heeft verworven (door middel van een

koopovereenkomst d.d. 20 december 2001 tussen Stichting De Thuiszorg Icare en

[verdachte], welke aandelen door [verdachte] zijn verworven voor NLG

1,-), voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet (door die

betreffende aandelen van Thuiszorg Perfect B.V. op 28 november 2003 voor EUR

8.450.000,- aan Randstad te verkopen), althans van (de opbrengst van)

aandelen Thuiszorg Perfect B.V. gebruik heeft gemaakt, terwijl zij wist dat

(de opbrengst van) bovenomschreven aandelen -onmiddellijk of middellijk -

afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

art 420bis lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie, mr. J.W. Bollen, heeft gevorderd dat de rechtbank de verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal veroordelen tot een geldboete van € 150.000, alsmede verbeurdverklaring van het gehele vermogen van [verdachte], met aftrek van de eventueel op te leggen geldboete.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Bewijsoverwegingen

De vraag die de rechtbank in deze zaak dient te beantwoorden is of wettig en overtuigend te bewijzen is dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen van de aandelen Thuiszorg Perfect B.V. (hierna: TP). Hiertoe dient allereerst te worden beoordeeld of deze aandelen afkomstig waren uit enig misdrijf. De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

In 1999 is, naar aanleiding van een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT