Wraking van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 30 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak30 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH

meervoudige kamer voor de behandeling van een wrakingsverzoek

Nummer wrakingsverzoek: 173-13-2012

Datum uitspraak: 30 november 2012

BESLISSING

op het mondelinge verzoek als bedoeld in artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering, in de zaak met parketnummer 20-000939-11 van:

[verzoeker]

Geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

Wonende te [woonplaats], [adres].

hierna te noemen: “de verzoeker”,

strekkende tot wraking van mr. M.J.H.J de Vries-Leemans, mr. J. Buhrs-Platschorre en mr. F.P.E Wiemans, raadsheren in de strafsector van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

 1. Het procesverloop

  1.1. Het wrakingsverzoek is mondeling gedaan ter terechtzitting van 19 september 2012.

  1.2. Mrs. De Vries-Leemans, Buhrs-Platschorre en Wiemans hebben te kennen gegeven niet in de wraking te willen berusten.

  1.3. De wrakingskamer heeft het wrakingsverzoek behandeld op 29 oktober 2012, in aanwezigheid van de verzoeker. Bij die gelegenheid heeft de verzoeker het wrakingsverzoek nader toegelicht aan de hand van een aanvullende pleitnota. Op verzoek van de voorzitter heeft verzoeker een aantal passages uit die aanvullende pleitnota niet voorgedragen; het gaat daarbij om eventuele verwijzingen naar de Nazitijd, de jaren 40-45 en Gestapomethoden; voorts gaat het daarbij om de herhaling van een bepaalde passage welke herhaling veelvuldig voorkwam, zodat die passage slechts eenmaal is voorgedragen.

  Van de wrakingszitting is een proces-verbaal opgemaakt.

 2. Het standpunt van verzoeker

  2.1. De verzoeker heeft bij de behandeling van het wrakingsverzoek naar voren gebracht dat hij zich op het standpunt stelt dat zijn recht op een eerlijk proces is geschonden. Er zou sprake zijn van een ernstige schending van beginselen van een goede procesorde waarbij doelbewust of met grove veronachtzaming de belangen van verzoeker tekort zijn gedaan.

  2.2. De verzoeker heeft ter onderbouwing van die stelling in zijn pleitnota’s van 19 september 2012 en 29 oktober 2012 onder meer de volgende gronden aangevoerd - zakelijk weergegeven -:

 3. mr. De Vries-Leemans, voorzitter van de strafkamer, heeft persoonlijk de mensenrechten van verzoeker geschonden;

 4. als het verzoek om de strafzaak aan te houden tot het moment dat uitspraak is gedaan door het gerechtshof te Arnhem in de strafzaak uit 2004 tegen verzoeker door het hof wordt geweigerd, wordt aan verzoeker de kans op een eerlijk proces onthouden;

 5. blijkens het verhandelde ter terechtzitting op 9 maart 2012 beschikt het hof over onvoldoende kennis van het dossier, in het bijzonder van een aantal door of op verzoek van de verzoeker toegevoegde stukken;

 6. het hof heeft op 9 maart 2012 niet ingegrepen toen de advocaat-generaal rechtstreeks communiceerde met de verzoeker;

 7. het hof heeft stukken - welke waren ingebracht door de verdediging - niet overgelegd aan het openbaar ministerie;

 8. blijkens het verhandelde ter terechtzitting op 9 maart 2012 heeft het openbaar ministerie relevante stukken niet toegevoegd aan het dossier;

 9. het hof kan de strafzaak tegen verzoeker niet behandelen, nu het hof persoonlijk betrokken is geweest bij het schenden van de mensenrechten van de verzoeker;

 10. het hof en het openbaar ministerie werken samen tegen de verzoeker;

 11. de verzoeker is beperkt in het maken van geluidsopnames ter terechtzitting van 19 september 2012;

 12. het hof heeft het verzoek van verzoeker, zoals geuit op de zittingen van 9 maart 2012 en 19 september 2012, om bepaalde geluidsopnamen af te luisteren, geweigerd;

 13. het proces-verbaal van de terechtzitting van 19 september 2012 is verzoeker pas in een laat stadium toegestuurd, in ieder geval nadat de raadsheren de beschikking hebben gekregen over het proces-verbaal.

 14. Wettelijk kader

  3.1. Ingevolge artikel 512...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT