Raadkamer van Rechtbank Zwolle, 6 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 6 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

tussen beschikking

RECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD

Sector Strafrecht - Meervoudige raadkamer; onderzoek achter gesloten deuren

zittingsplaats en -datum: Zwolle, woensdag 5 december 2012

uitspraakdatum: donderdag 6 december 2012

parket- en rekestnummer(s): 07/630280-09; RK 11/1277

soort: verzoek artikel 36 Wetboek van Strafvordering

voorzitter: mr. F. van der Maden

rechters: mr. H.l. Buijsman en mr. A.M. van der Pal

officier van justitie: mr. C.C.S. Bordenga-Koppes

griffier: P.A. Feenstra

naam, voornamen verdachte: [verdachte]

geboorteplaats, -datum: [plaats, 1975]

adres GBA: zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande

feitelijke verblijfplaats: in deze zaak woonplaats kiezend ten kantore van zijn raadsman

raadsman/-vrouw: dhr.mr. A.A. Bos, advocaat te Zwolle

Tussenbeslissing op het verzoek beëindiging strafzaak, ingediend op 16 september 2011. Op

de hierboven genoemde zittingsdatum hebben verzoeker en openbaar ministerie wederom

hun zienswijze gegeven.

conclusie offÎcier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat het verzoek primair dient te worden afgewezen,

omdat verzoeker nog niet als verdachte kan worden uitgesloten. De Independent Forensic

Services (IFS) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zullen naar aanleiding van het

rapport van IFS d.d. 4 oktober 2012 nadere onderzoeksvragen worden gesteld. Ook komt er

een review van het NFI op al het gedane DNA-onderzoek door NFI en IFS en is opdracht

gegeven voor het doen van aanvullend onderzoek op een t-shirt van het slachtoffer [slachtoffer].

Verder dient er nog tactisch nader onderzoek plaatsvinden. Subsidiair verzoekt zij - in

verband met voornoemde onderzoeken - aanhouding van de beslissing voor 3 maanden.

standpunt verzoeker

De verdediging heeft, kort samengevat, gesteld dat het openbaar ministerie met de

opsomming van opsporingshandelingen niet heeft aannemelijk heeft gemaakt dat verdere

vervolging plaats gaat vinden. De vervolging duurt al32 maanden en concrete bewijzen

tegen verzoeker liggen er niet. Het voorgestelde onderzoek kan ook plaatsvinden indien de

zaak tegen verzoeker geëindigd wordt verklaard.

motivering

De vraag die de rechtbank dient te beantwoorden is of vervolging van verdachte in deze

strafzaak thans nog wordt voortgezet door het openbaar...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT