Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 6 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 6 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zutphen

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Bestuursrecht

Enkelvoudige kamer

Reg.nr.: 12/266

Proces-verbaal van mondelinge uitspraak in het geding tussen:

[eiseres],

te Terborg,

eiseres

gemachtigde: mr. G.H. Blom,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek,

verweerder.

Derde-partij sub 1: [derde partij A]n,

beiden te Terborg.

Derde-partij sub 2: [derde partij B],

te Terborg

 1. Overwegingen

 2. Bij besluit van 11 augustus 2011 (hierna: het primaire besluit) heeft verweerder

  een verkeersbesluit genomen. Het betreft de plaatsing van een bord – op een deel van de parkeerstrook tegenover het pand [adres] te Terborg – waardoor ter plaatse een gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van mevrouw [eiseres] is gerealiseerd. Deze gehandicaptenparkeerplaats wordt hierna ook wel aangeduid als: parkeerplaats.

  Zowel de heer [naam 1 derde partij A] en mevrouw [naam 2 derde partij A] als mevrouw [derde partij B] hebben bezwaar tegen het primaire besluit gemaakt.

  Bij besluit van 2 februari 2012 (hierna: het bestreden besluit) heeft verweerder de bezwaren gegrond verklaard, het primaire besluit herroepen en dit besluit vervangen door een verkeers-besluit dat strekt tot verwijdering van het hiervoor aangeduide verkeersbord.

  Mevrouw [eiseres] heeft beroep ingesteld tegen het bestreden besluit.

  De rechtbank heeft tijdens de beroepsprocedure zowel de heer [naam 1 derde partij A] en mevrouw [naam 2 derde partij A] als mevrouw [derde partij B] krachtens artikel 8:26, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) aangemerkt als partijen.

  Zowel de heer [naam 1 derde partij A] en mevrouw [naam 2 derde partij A] als mevrouw [derde partij B] hebben een schriftelijke uiteenzetting over de zaak gegeven, in de wetenschap dat zij ook ter zitting van

  5 december 2012 het woord konden voeren.

  Het beroep is behandeld ter zitting van 5 december 2012. Mevrouw [eiseres] en haar gemachtigde waren daarbij aanwezig. Verweerder liet zich vertegenwoordigen door de heer B. Kippers en mevrouw M. Nijman. Verder voerde mevrouw [derde partij B] het woord; zij werd vergezeld door de heer [naam 3]. De heer [naam 1 derde partij A] en mevrouw [naam 2 derde partij A] zijn, met bericht van verhindering, niet verschenen.

 3. De rechtbank oordeelt allereerst dat de belangen van zowel de heer [naam 1 derde partij A] en mevrouw [naam 2 derde partij A] als die van mevrouw [derde partij B] rechtstreeks bij het primaire besluit zijn betrokken. Mede gelet hierop concludeert de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT