Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, 13 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak13 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 341479 \ CV EXPL 12-1572

Vonnis van de kantonrechter van 13 november 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koch Bodemtechniek B.V.,

hierna te noemen: Koch,

gevestigd te Deventer,

eisende partij,

gemachtigde: Nedincasso B.V., mede h.o.d.n. Direct Incasso,

tegen

[gedaagde],

hierna te noemen: [gedaagde],

wonende te [adres],

gedaagde partij,

procederende in persoon.

 1. De procedure

  1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 8 mei 2012, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast moet worden beschouwd.

  1.2 Ter uitvoering van dit tussenvonnis is op 6 juli 2012 een comparitie na antwoord gehouden. Daarvan is een proces-verbaal opgemaakt, dat zich bij de stukken bevindt.

  1.3 Vervolgens hebben partijen nog de volgende stukken ingediend:

  - een conclusie van repliek van de zijde van Koch;

  - een brief met bijlagen van de zijde van [gedaagde], binnengekomen op 23 augustus 2012;

  - een akte uitlating van de zijde van Koch.

  1.4 Ten slotte is de datum voor het vonnis nader vastgesteld op vandaag.

 2. De vaststaande feiten

  2.1 De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten, die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

  2.2 [gedaagde] heeft met zijn medevennoot [X] de vennootschap onder firma

  [Y] gedreven (hierna: de vof). Bij overeenkomst van 10 november 2008 hebben [gedaagde] en [X] de vof ontbonden met ingang van 1 januari 2007. Blijkens het Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamers van Koophandel heeft [X] [Y] met ingang van 1 januari 2007 als eenmanszaak voortgezet.

  2.3 Tot het vermogen van de vof behoorde een stuk grond aan de [adres]. Bij overeenkomst van 6 februari 2008 hebben [gedaagde] en [X], in hun hoedanigheid van enige vennoten van de VOF [Y], dit stuk grond verkocht aan [A] en [B]. Artikel 6 van deze verkoopovereenkomst luidt: "Verkopers verklaren middels ondertekening van deze overeenkomst dat er geen sprake is van grondvervuiling. Een schonegrondverklaring wordt nog aangeleverd voor overdracht.".

  2.4 Op 9 april 2008 heeft [gedaagde] op naam van [Y] aan Koch opdracht gegeven tot een milieukundig bodemonderzoek van voornoemde grond aan de [adres]. Bij factuur van 2 juni 2008 aan [Y] heeft Koch de opdracht gefactureerd voor een bedrag van € 1.289,96 inclusief 19% BTW. [Y] is sindsdien tot 21 maart 2010 door de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT