Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, 27 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 334834 \ CV EXPL 12-7

Vonnis van de kantonrechter van 27 november 2012

in de zaak van

[eiser], h.o.d.n. [X],

hierna te noemen: [eiser],

wonende te [adres],

eisende partij,

gemachtigde: Noppe & Van der Zwaag gerechtsdeurwaarders,

tegen

Martijn [gedaagde],

hierna te noemen: [gedaagde],

wonende te [adres],

gedaagde partij,

procederende in persoon.

 1. De procedure

  1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 25 september 2012, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast moet worden beschouwd.

  1.2 Ter uitvoering van dit tussenvonnis zijn nog de volgende stukken ingediend:

  - de akte uitlating en vermindering van de zijde van [eiser];

  - de brief van 15 oktober 2012 van de zijde van [gedaagde].

  1.3 Ten slotte is de datum voor het vonnis nader vastgesteld op vandaag.

  De verdere beoordeling

 2. De kantonrechter handhaaft alles wat hij heeft overwogen en beslist in het tussenvonnis van 25 september 2012.

 3. [eiser] heeft bij akte van 9 oktober 2012 zijn vordering voor wat betreft de hoofdsom verminderd met € 779,49 en zijn overige vorderingen gehandhaafd.

 4. De kern van het verweer van [gedaagde] is dat partijen een mondelinge afspraak hebben gemaakt. Daarbij is afgesproken, aldus [gedaagde], dat [eiser] aan [gedaagde] tegen een zo gunstig mogelijk tarief de radiatoren zou leveren. Letterlijk heeft [eiser] gezegd: "Ik lever je ze voor een prijs waar jij ze niet in de reguliere handel kunt krijgen." Dit verweer van [gedaagde] is door [eiser] gemotiveerd tegengesproken. Ter comparitie van 28 maart 2012 heeft [gedaagde] bewijs aangeboden door het horen van een getuige, te weten zijn toenmalige aannemer [Y]. Sindsdien heeft [gedaagde] uitgebreid de gelegenheid gekregen deze getuige te achterhalen, wat niet is gelukt. Meer of ander bewijs heeft [gedaagde] niet aangeboden. De kantonrechter stelt vast dat [gedaagde] niet in het bewijs van zijn standpunt is geslaagd. Gelet op de betwisting door [eiser] zal de kantonrechter het verweer van [gedaagde] op dit punt verwerpen.

  5.1 Vast staat dat de installatie van de vier radiatoren geen onderdeel uitmaakte van de

  (hoofd-)aanneemovereenkomst met [Y]. Vast staat tevens dat [gedaagde] aan [eiser] opdracht heeft gegeven tot de installatie van deze vier radiatoren. Ten slotte staat vast dat [eiser] het werk goed heeft gedaan, zoals [gedaagde] ter comparitie heeft verklaard.

  5.2 Partijen hebben geen prijs afgesproken. Op grond van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT