Voorlopige voorziening van Rechtbank Leeuwarden, Voorzieningenrechter, 10 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak10 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/2657

uitspraak van de voorzieningenrechter van 10 december 2012 in de zaak tussen

[A], [B], [C] en [D],

allen wonende te Akkrum,

verzoekers,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim,

verweerder,

gemachtigden: N. de Visser-de Vries, J. Dijkstra en P. de Hoop, allen werkzaam bij de gemeente Boarnsterhim.

Procesverloop

Bij besluit van 24 oktober 2012 heeft verweerder aan de gemeente Boarnsterhim een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een microrotonde.

Verzoekers hebben tegen dit besluit een bezwaarschrift ingediend bij verweerder. Tevens hebben zij op 18 november 2012 de voorzieningenrechter verzocht het besluit van 24 oktober 2012 te schorsen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 26 november 2012. Verzoekers [A], [B] en [D] zijn verschenen. Namens hen heeft [A] het woord gevoerd. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Motivering

  1. Op grond van artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

  2. Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het schorsingsverzoek overweegt de voorzieningenrechter dat niet is gebleken van beletselen om verzoekers te kunnen ontvangen. Voorts is genoegzaam aangetoond dat zij een spoedeisend belang hebben bij het schorsingsverzoek.

  3. Voor zover de beoordeling van het schorsingsverzoek met zich brengt dat het geschil in de hoofdzaak, in dit geval het bezwaarschrift, wordt beoordeeld, heeft het oordeel van de voorzieningenrechter daaromtrent een voorlopig karakter. Aan een verzoek als het onderhavige kan in beginsel worden voldaan, indien het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter luidt dat het besluit van 24 oktober 2012 in bezwaar geen stand zal houden.

  4. Ter zitting is duidelijk geworden dat de nieuwe verkeerssituatie ter plaatse, na realisering van de microrotonde, nog gereguleerd moet worden op basis van verkeersbesluiten. Deze besluiten liggen niet ter beoordeling voor. In de onderhavige zaak is uitsluitend aan de orde of de microrotonde als bouwwerk in ruimtelijk opzicht inpasbaar is.

  5. Het project voorziet in een reconstructie van de huidige T-splitsing Boarnsterdyk/De Stringen te Akkrum tot een microrotonde. Verzoekers wonen aan De Griene Eker, een weg die parallel loopt aan de Boarnsterdyk, ter hoogte van de huidige T-splitsing.

  6. Ingevolge het bestemmingsplan "Akkrum-Nes" rusten op de gronden waarop het project is geprojecteerd deels de bestemming "Verkeer" (artikel 18) en deels de bestemming...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT