Voorlopige voorziening van Rechtbank Leeuwarden, Voorzieningenrechter, 5 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/2635

uitspraak van de voorzieningenrechter van 5 december 2012 in de zaak tussen

[naam] en [naam], beiden wonende te [woonplaats],

verzoekers (hierna: [A] respectievelijk [B]),

gemachtigde: mr. A.H. van der Wal, advocaat te Leeuwarden,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

verweerder (hierna: het college),

gemachtigden: P. de Bos en H.T. Smit, beiden werkzaam bij de gemeente Terschelling, en

J. Spanjer, wethouder van die gemeente.

Procesverloop

Bij besluit van 26 oktober 2010 heeft het college [A] en [B] vergunning verleend tot het innemen van een standplaats met een strandpaviljoen ter grootte van 250 m² (inclusief bijgebouwen) op het adres [adres]. Aan deze standplaatsvergunning is onder meer het voorschrift verbonden dat het strandpaviljoen vóór 15 november dient te worden afgebroken en opgeruimd van het strand (voorschrift 2).

Bij besluit van 6 november 2012 heeft het college [A] en [B] een preventieve last onder dwangsom opgelegd. Daarbij heeft het college [A] en [B] te verstaan gegeven dat zij het strandpaviljoen op 15 november 2012 afgebroken en opgeruimd moeten hebben van het strand. Aan de last is een dwangsom van € 5.000 per dag verbonden, met een maximum van € 25.000, die wordt verbeurd indien geen gevolg wordt gegeven aan de last.

[A] en [B] hebben tegen dit besluit een bezwaarschrift ingediend. Tevens hebben zij zich bij brief van 14 november 2012 tot de voorzieningenrechter gewend met het verzoek om het besluit van 6 november 2012 te schorsen.

Bij besluit van 15 november 2012 heeft het college op verzoek van [A] en [B] de termijn waarbinnen aan de last moet worden voldaan, verlengd tot 1 december 2012.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 28 november 2012. [A] en [B] zijn in persoon verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Overwegingen

  1. Op grond van artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

  2. Ingevolge artikel 125 van de Gemeentewet is het gemeentebestuur bevoegd tot toepassing van bestuursdwang. De bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en wethouders, indien de toepassing van bestuursdwang dient tot handhaving van regels welke het gemeentebestuur uitvoert.

    Artikel 5:21 van de Awb bepaalt dat onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. Het toepassen van bestuursdwang strekt er derhalve toe dat de feitelijke situatie in overeenstemming wordt gebracht met de rechtens behorende situatie.

    Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), onder meer de uitspraak van 21 november 2012, gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, onder LJN: BY3714), zal...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT