Voorlopige voorziening van Rechtbank Roermond, 7 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 7 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Roermond

RECHTBANK ROERMOND

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12 / 1567

uitspraak van de voorzieningenrechter van 7 december 2012 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[verzoekster], te Leusden, verzoekerster

(gemachtigde: R. Kraan)

en

de Raad van de gemeente Roermond, verweerder.

Procesverloop

Op 25 oktober 2012 heeft verweerder ingestemd met de uitvoering van het voorgenomen raadsbesluit tot sluiting van de brandweerpost Swalmen per 31 december 2012.

Verzoekster heeft daartegen bezwaar gemaakt. Zij heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 december 2012. Verzoekster is verschenen bij haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door P.M.C. Ploum, R. van der Valk en A. Wollersheim.

Overwegingen

  1. In artikel 8:81 van de Awb is bepaald dat indien tegen een besluit, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening kan treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

  2. Van de noodzaak een voorlopige voorziening te treffen is geen sprake indien reeds op voorhand gezegd moet worden dat het bezwaar niet-ontvankelijk zal worden verklaard op de grond dat de beslissing van verweerder van 25 oktober 2012 geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is. Verweerder heeft betoogd dat de beslissing van verweerder om die reden niet voor bezwaar en beroep vatbaar is. De rechter zal daarover allereerst een oordeel geven.

  3. In artikel 1:3, eerste lid, van de Awb is bepaald dat onder een besluit wordt verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Onder rechtshandeling wordt verstaan een handeling gericht op rechtsgevolg. Een beslissing heeft rechtsgevolg indien zij er op is gericht een bevoegdheid, recht of verplichting voor een of meer anderen te doen ontstaan of teniet te doen, dan wel de juridische status van een persoon of een zaak vast te stellen.

  4. Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden, alsmede het op die wet gebaseerde Besluit veiligheidsregio’s met betrekking tot de bestuurlijke inbedding en de basisvereisten voor de organisatie van de hulpverleningsdiensten, de taken van het bestuur van een veiligheidsregio en de minimumeisen voor hulpverleners als de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT