Herziening van Supreme Court (Netherlands), 11 de Diciembre de 2012

Datum uitspraak11 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

11 december 2012

Strafkamer

nr. S 12/03811 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvraag tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 23 juni 2011, nummer 20/003227-10, ingediend door mr. T. Kemper, advocaat te Oss, namens:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1960.

 1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

  Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Rechtbank 's-Hertogenbosch van 13 augustus 2010 - de aanvrager ter zake van "medeplegen van gijzeling" veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaren. Voorts heeft het Hof de vorderingen van de benadeelde partijen toegewezen en de aanvrager de betalingsverplichtingen opgelegd zoals in het arrest omschreven.

 2. De aanvraag tot herziening

  De aanvraag tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

 3. Beoordeling van de aanvraag

  3.1. Als grondslag voor een herziening kan, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid aanhef en onder c van art. 457 Sv slechts dienen een door bescheiden gestaafd gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat het ernstige vermoeden wekt dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid tot een vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een ontslag van alle rechtsvervolging, hetzij tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot de toepassing van een minder zware strafbepaling.

  3.2.1. Het Hof heeft ten laste van de aanvrager bewezenverklaard dat:

  hij in de periode van 19 november 2009 tot en met 20 november 2009 te Boxtel en Oirschot tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk een persoon, genaamd [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum] 1995), wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden, met het oogmerk een ander, te weten [betrokkene 1], te dwingen iets te doen immers hebben hij, verdachte, en zijn mededaders

  - voornoemde [slachtoffer] bij zijn jas en het stuur van zijn fiets vastgepakt en

  - een vuurwapen op het hoofd van [slachtoffer] gezet en voorgehouden en

  - vervolgens [slachtoffer] meegetrokken en/of meegeduwd en

  - meerdere malen een stroomstootwapen/teasergun tegen het lichaam van [slachtoffer] gehouden en daarmee [slachtoffer] meerdere stroomstoten gegeven en

  - [slachtoffer] een auto/busje ingeduwd en

  - bij [slachtoffer] een panty en een bivakmuts over zijn hoofd getrokken en

  - de handen van [slachtoffer] op zijn rug vastgeplakt en

  - [slachtoffer] vervoerd naar een bosperceel en

  - [slachtoffer] op meerdere plaatsen in het bosperceel doen plaatsnemen en

  - [betrokkene 1] gebeld met de mededeling dat zijn zoon, te weten voornoemde [slachtoffer], is ontvoerd en dat zij zijn zoon [slachtoffer] hebben en dat het hem 1,5 miljoen euro zou kosten, althans woorden van gelijke strekking.

  3.2.2. Deze bewezenverklaring steunt, voor zover hier van belang, op de volgende bewijsvoering:

  "Betrokkenheid van de verdachte

  VIII. De verklaringen van [betrokkene 2]

  De broer van de verdachte, [betrokkene 2], heeft tijdens tegenover de politie verklaard dat hij de gijzeling samen met de verdachte en een Marokkaan heeft begaan. Uit zijn verklaringen kan worden opgemaakt dat de verdachte op de (eerste) dag van de gijzeling aan [betrokkene 2], terwijl deze met de Marokkaan stond te wachten, een sms-bericht heeft verzonden om te zeggen dat 'hij eraan kwam'. [Betrokkene 2] was in de veronderstelling dat daarmee werd gedoeld op [betrokkene 1], maar al snel realiseerde hij zich dat het een van diens kinderen was.

  Voor [betrokkene 2] maakte dat weinig verschil: hij ging er gewoon voor. De handen van [slachtoffer] werden vastgetapet en over zijn hoofd werd een panty getrokken. Zij, dat wil zeggen [betrokkene 2], de Marokkaan en [slachtoffer] zijn vervolgens richting Oirschot gereden.

  De verdachte is met de auto van [betrokkene 2] daar naar toe gereden en [slachtoffer] werd vervolgens bij de verdachte achtergelaten. Nadat de Amerikaanse auto, waarin [slachtoffer] was vervoerd, even verderop in brand was gestoken, zijn [betrokkene 2] en de Marokkaan terug naar Boxtel gereden. Daar heeft [betrokkene 2] gebeld naar [betrokkene 1] om hem mede te delen dat [slachtoffer] was ontvoerd en dat het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT