Herziening van Supreme Court (Netherlands), 11 de Diciembre de 2012

Datum uitspraak11 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

11 december 2012

Strafkamer

nr. S 12/03044 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvraag tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 21 maart 2008, nummer 20/002022-06, ingediend door:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1970.

 1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

  1.1. Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Rechtbank Breda van 11 mei 2006 - de aanvrager ter zake van "moord" veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaren.

  1.2. Tegen deze uitspraak van het Hof is beroep in cassatie ingesteld. Bij arrest van 12 januari 2010 (LJN BK4179) heeft de Hoge Raad in verband met een overschrijding van de redelijke termijn de bestreden uitspraak vernietigd, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf. De Hoge Raad heeft de gevangenisstraf verminderd in die zin dat deze negentien jaren en zes maanden beloopt. Het beroep is voor het overige verworpen.

 2. De aanvraag tot herziening

  De aanvraag tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

 3. Beoordeling van de aanvraag

  3.1. Als grondslag voor een herziening kan, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid aanhef en onder c van art. 457 Sv slechts dienen een door bescheiden gestaafd gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat het ernstige vermoeden wekt dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT