Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, 10 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak10 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector Kanton

Locatie Enschede

Zaaknummer: 420640 EJ VERZ 12-7120

Beschikking van de kantonrechter d.d. 10 december 2012 in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PNO Consultants B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hengelo,

verzoekster,

hierna te noemen PNO,

gemachtigde: mr. J.M. van der Woude, advocaat te Schiphol,

tegen

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerder,

hierna te noemen: [verweerder],

gemachtigde: mr. F.L.L. Vermeeren, advocaat te ‘s-Hertogenbosch.

 1. De procedure

  1.1 PNO heeft een verzoekschrift, voorzien van producties, strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [verweerder] ingediend, ontvangen ter griffie op 26 oktober 2012.

  1.2 [Verweerder] heeft een verweerschrift ingediend, ontvangen ter griffie op 19 november 2012, strekkende tot afwijzing van het verzoek, subsidiair tot toekenning van een vergoeding van € 158.430,00 bruto. De gemachtigde van PNO heeft bij faxberichten van 23 november 2012 nadere producties in het geding gebracht. De gemachtigde van [verweerder] heeft bij faxbericht van 22 november 2012 een nadere productie overgelegd.

  1.3 Het verzoek is behandeld ter zitting van 26 november 2012 om 9.30 uur, waar namens PNO de heer [B], statutair directeur, is verschenen, bijgestaan door mr. Van der Woude. [Verweerder] is verschenen, bijgestaan door mr. Vermeeren. Beide gemachtigden hebben gepleit overeenkomstig hun pleitaantekeningen. Voor het overige is door de griffier van hetgeen ter zitting is besproken proces-verbaal opgemaakt.

 2. De vaststaande feiten

  2.1 De navolgende feiten die enerzijds zijn gesteld en anderzijds niet, althans onvoldoende gemotiveerd zijn bestreden, worden als vaststaand beschouwd.

  2.2 [Verweerder], geboren op [1968], is op 1 januari 1998 in dienst getreden bij de rechtsvoorgangster van PNO. De laatstelijk door [verweerder] uitgeoefende functie is die van Managing Consultant bij de afdeling Openbaar Bestuur tegen een bruto maandsalaris van € 6.112,31 exclusief 8% vakantietoeslag en overige emolumenten.

  In de arbeidsovereenkomst van [verweerder] is, in ieder geval sedert mei 2009, een non-concurrentiebeding opgenomen op grond waarvan het [verweerder] verboden is om binnen twee jaren na beëindiging van het dienstverband “in Nederland in enigerlei vorm een zaak, gelijk, gelijksoortig, of aanverwant aan die van PNO en/of aan PNO gelieerde vennootschappen te vestigen, te drijven, mede te drijven of te doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect, als ook financieel in welke vorm dan ook bij een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT