Kort geding van Rechtbank Almelo, 11 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak11 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 133348 / KG ZA 12-242

datum vonnis: 11 december 2012

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Hoes de Twentse Makelaar B.V.,

gevestigd te Almelo,

eiseres,

verder te noemen Hoes,

advocaat: mr. L. Bezoen te Enschede,

tegen

mr. R. Ketting q.q.,

in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de vennootschap onder firma ABC Development v.o.f.,

gevestigd te Zwolle,

gedaagde,

verder respectievelijk te noemen de curator en ABC Development,

niet verschenen.

 1. Het procesverloop

  1.1 De curator is te dienende dage niet in rechte verschenen, waarna tegen hem verstek is verleend.

  1.2 Hoes heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

  1.3 De zaak is behandeld ter terechtzitting van 3 december 2012. Ter zitting zijn verschenen: de heren [H] en [H] namens Hoes vergezeld door mr. Bezoen.

  De vordering is toegelicht.

  1.4 Het vonnis is bepaald op vandaag.

 2. De feiten

  2.1 Partijen zijn op 12 februari 2008, voor de duur van één jaar, een overeenkomst aangegaan, waarbij -kort gezegd- ABC Development in opdracht en voor rekening van Hoes audio/visuele presentaties zou produceren van woningen en bedrijfsobjecten die door Hoes online zouden worden geplaatst.

  2.2 Hoes is op 3 december 2010 door ABC Development gedagvaard.

  2.3 Op 27 september 2011 is ABC Development in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. R. Ketting als curator.

  2.4 Bij tussenvonnis van 23 november 2011 van deze rechtbank is Hoes opgedragen om te bewijzen dat er aanvullende afspraken zijn gemaakt die afwijken van hetgeen partijen bij overeenkomst van 12 februari 2008 overeen zijn gekomen.

  2.5 Bij vonnis van 31 oktober 2012 van deze rechtbank is geoordeeld dat Hoes niet in haar bewijsopdracht is geslaagd. Hoes is veroordeeld om een bedrag van € 6.242,41 aan de curator te voldoen, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW over € 5.202,76 van 1 januari 2011 tot de dag der voldoening. Daarnaast is Hoes veroordeeld in de kosten van de procedure, aan de zijde van de curator begroot op € 633,89 voor verschotten en op € 1.344,00 voor salaris van zijn advocaat. De veroordeling is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

  2.6 Hoes heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 31 oktober 2012.

 3. De standpunten van partijen

  3.1 Hoes vordert -kort gezegd- primair de executie van het vonnis van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT