Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, 11 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak11 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

Rechtbank Almelo

Sector strafrecht

Parketnummer: 08/710324-12

Datum vonnis: 11 december 2012

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo tegen:

[verdachte],

geboren op [datum] in [plaats],

wonende in [woonplaats], [adres].

 1. Het onderzoek op de terechtzitting

  Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de met gesloten deuren gehouden terechtzitting van 27 november 2012. De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mevrouw mr. L. Grooters en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. F. Jakob, advocaat te Almelo, naar voren is gebracht.

 2. De tenlastelegging

  De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

  Feit 1 primair: samen met anderen [slachtoffer 1] heeft geslagen en/of geschopt om diens fiets te kunnen stelen, door welk geweld bij die [slachtoffer 1] zwaar lichamelijk letsel is ontstaan;

  Feit 1 subsidiair: samen met anderen aan [slachtoffer 1] zwaar lichamelijk letsel, te weten een schedelbasisfractuur en een hersenschudding, heeft toegebracht;

  Feit 1 meer subsidiair: samen met anderen openlijk geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1];

  Feit 2 primair: samen met anderen [slachtoffer 2] heeft geslagen en/of geschopt om diens fiets te kunnen stelen;

  Feit 2 subsidiair: samen met anderen openlijk geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 2];

  Feit 3: XTC-pillen en hash en weed in zijn bezit heeft gehad.

  Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

 3. hij op of omstreeks 27 mei 2012,

  te Rijssen, gemeente Rijssen-Holten,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans alleen, met het

  oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een fiets

  (merk Sparta), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

  [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

  mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd

  van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer 1], gepleegd met

  het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of

  om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij

  de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

  welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij en/of

  zijn mededader(s) die [slachtoffer 1]:

  - met (zeer grote) kracht in/op/tegen het gezicht en/of het hoofd heeft/hebben

  geslagen en/of gestompt en/of

  - (terwijl die [slachtoffer 1] al dan niet gestrekt op de grond lag) in/op/tegen het

  (gehele) lichaam heeft/hebben geslagen/gestompt/getrapt/geschopt,

  terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel (te weten een schedelbasisfractuur

  met een hersenschudding) voor die [slachtoffer 1] ten gevolge heeft gehad;

  ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

  kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

  hij op of omstreeks 27 mei 2012,

  te Rijssen, gemeente Rijssen-Holten,

  tezamen en in vereniging met anderen of een ander, en/althans alleen,

  aan een persoon genaamd [slachtoffer 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel

  (te weten een schedelbasisfractuur met een hersenschudding) heeft toegebracht,

  door deze [slachtoffer 1] opzettelijk met (zeer grote) kracht in/op/tegen het

  gezicht/hoofd te slaan en/of te stompen en/of (terwijl die [slachtoffer 1] al dan niet

  gestrekt op de grond lag) die [slachtoffer 1] in/op/tegen het (gehele) lichaam te

  slaan/stompen/trappen/schoppen;

  ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

  kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

  hij op of omstreeks 27 mei 2012,

  te Rijssen, gemeente Rijssen-Holten,

  met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de Reggesingel,

  in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft

  gepleegd tegen [slachtoffer 1], welk geweld bestond uit het opzettelijk gewelddadig:

  - aanvallen van en/of indringen op die [slachtoffer 1] en/of

  - (met kracht) slaan en/of stompen in/op/tegen het gezicht en/althans het

  lichaam van die [slachtoffer 1] en/of

  - trappen/schoppen/slaan/stompen in/op/tegen het (gehele) lichaam van die

  [slachtoffer 1];

 4. hij op of omstreeks 27 mei 2012,

  te Rijssen, gemeente Rijssen-Holten,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans alleen, met het

  oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een fiets

  (merk Gazelle, type Davos), in elk geval enig goed, geheel of ten dele

  toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

  verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of

  vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen

  voornoemde [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden

  en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf

  en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het

  bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met

  geweld hierin bestond(en) dat hij en/of zijn mededader(s) die [slachtoffer 2]

  - met kracht in/op/tegen het gezicht en/of het hoofd en/althans in/op/tegen

  (gehele) lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of

  - met kracht in/op/tegen het lichaam heeft/hebben

  geslagen/gestompt/getrapt/geschopt;

  ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

  kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

  hij op of omstreeks 27 mei 2012,

  te Rijssen, gemeente Rijssen-Holten,

  met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de Reggesingel,

  in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft

  gepleegd tegen [slachtoffer 2],

  welk geweld bestond uit het opzettelijk gewelddadig:

  - aanvallen van en/of indringen op die [slachtoffer 2] en/of

  - (met kracht) slaan en/of stompen in/op/tegen het gezicht en/althans het

  lichaam van die [slachtoffer 2] en/of

  - trappen/schoppen/slaan/stompen in/op/tegen het (gehele) lichaam van die

  [slachtoffer 2];

 5. hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2012 tot en met 27 mei 2012,

  te Rijssen, gemeente Rijssen-Holten, althans in Nederland,

  opzettelijk aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van een materiaal bevattende

  cocaïne en/of een of meer (zogenaamde) XTC-pil(len), in elk geval een

  hoeveelheid van een materiaal, bevattende amphetamine en/of MDMA

  en/of hash en/of weed, zijnde (een) middel(en) als bedoeld in de bij de

  Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van

  artikel 3a van die wet en/of als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst

  II;

 6. De vordering van de officier van justitie

  De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, ter zake van feit 1 primair en feit 2 primair en feit 3 wordt veroordeeld tot een jeugddetentie van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, met aftrek van het voorarrest, met oplegging van de bijzondere voorwaarde toezicht jeugdreclassering en de leerstraf Tools4U, met toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2] tot een bedrag van € 1.957,32 en oplegging daarbij van de schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in art. 36f Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) en met teruggave van de in beslag genomen mobiele telefoons aan verdachte en met onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen drugsgerelateerde voorwerpen.

 7. De voorvragen

  De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in haar vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

 8. De beoordeling van het bewijs

  Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

  5.1 De feiten die niet ter discussie staan

  De rechtbank constateert dat de onderstaande feiten bij de behandeling van de zaak op de terechtzitting niet ter discussie hebben gestaan.

  Op 27 mei 2012 in Rijssen fietste verdachte over de Reggesingel in de richting van zijn vrienden, medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2]. [medeverdachte 1] liep samen met [medeverdachte 2] over de Reggesingel in Rijssen. Verdachte kwam hen tegemoet fietsen met een fiets die hij kort tevoren had weggenomen bij het station in Rijssen. Verdachte was door medeverdachte [medeverdachte 2] gebeld en afgesproken was om elkaar te treffen. Tussen verdachte aan de ene kant en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] aan de andere kant bevonden zich de slachtoffers [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] met hun fietsen. Verdachte heeft geroepen: ‘Pak die fiets’. Verdachte en medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zijn op [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] afgegaan en hebben vervolgens bij die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] halt gehouden. Over en weer werden wat onvriendelijkheden uitgewisseld. Duidelijk was dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] niet van plan waren hun fietsen aan verdachte en zijn medeverdachten af te staan en dat ook in niet mis te verstane bewoordingen kenbaar hebben gemaakt. Verdachte en zijn medeverdachten lieten zich echter niet wegsturen waarop [slachtoffer 1] vervolgens verdachte en zijn medeverdachten een duw heeft gegeven. Nadat eerst verdachte en medeverdachte [medeverdachte 2] een duw hadden gehad, kreeg medeverdachte [medeverdachte 1] als laatste een duw van [slachtoffer 1]. Daarop heeft medeverdachte...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT